292 documents
retourner à la liste
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Citation 
1182
1268(Ad tussim) Scribes in carta uirgine hunc nomen : 'Ialdabrae' (i postea eras) et de hispungia noua tollis lapillum, alligabis tibi et suspendes ad collum
1241... καὶ κάτεχε εὐχόμενος μετὰ τῆς δάφνης ὀνόματα, ὧν ἀρχή ἐστιν ἥδε· | βολσοχ καὶ τὰ [ἑ]ξῆς.
1239... λαητωνιον καὶ ταβαραωθ’· αεω· εω, ἄναξ Ἄ|πολλον Παιάν, [ὁ] τὴν νύκτα ταύτην κατέχων καὶ ταύτης δεσποτεύων, ὁ τὴν ὥ|ραν τῆς εὐχῆς κ[α]ὐτῆς κρατῶν. ἄγετε, κραταιοὶ δαίμονες, συνεργήσατέ μοι σή|μερον ἐπ’ ἀλ[η]θείας φθενγόμενοι σὺν τῷ τῆς Λητοῦς καὶ Διὸς υἱῷ.
1205... ⲁϥⲉⲓ’ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲧⲁ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ·
1207... ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1189...  ⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ·
1252
ἀκέφαλος
 
Σαβαώθ                                                        τοῦτο δὲ τὸ ζῴδιον
ιηεα                                                        ηωαε                      γράφεται εἰς τὸ ῥάκος
χαμψουρη        ααα αααα              Δαμναμενευς                   τοῦ βιαίου καὶ βάλ-
υεαωα              εεεε ι εεε                Σεμεσιλαμ                     λεται εἰς λύχνον κα-
ηηηηηηη                                                      θαρόν.
ιιιιιιι
οοοοοοο
υυυυυυυ
ωωωωωωω
υα           ια
αευ          ιε
υεα          ιη
ωω          ια
ιηα          ω
α             α
ιι             ιη
εε            ε
   α
σενσενγεν βαρφαραγγης | ωηεα ιωαε.
1005
... ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫ[ⲑⲁⲣ]ⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣ ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ [ⲙ]ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲇⲉ̣ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1085
ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛⲣⲁⲛ ϩ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲓ ·
1296
Ad aurem eiusdem partis, de qua per narem sanguis fluit, dici oportet ter nouies : 'σοκσοκαμ συκυμα'; etiam postea similiter dices.
1287
ad lippitudinem inter principia sedantam in chartam uirginem scribe ουβαικ et licio, quod in tela fuerit, collo lippientis innecte
1260
Ad oculorum dolorem. Tomatoma scribes in charta pura, hoc (cod. huc) nomen scribis et nomen ipsius qui dolet oculos, et de licio ligabis in capite et mox sanabitur.
1294
Carmen ad profluuium sanguinis ex quocumque membro manantis. Locum, ex quo defluit, digito medicinali tanges et uincies speties dices et quotiens uolueris repetes, donec fluorem peruincas, 'socnon socnon'.
1292
Efficax remedium hordiolis : nouem grana hordei sumes et de singulis uarum punges perque singula puncta carmen dices et proiectis nouem granis septem alia corripies et similiter de singulis punges et carmen septies dices, abiectis etiam quinque sumes et idem quinquies facies, idem de tribus granis similiter, idem de uno similiter. Carmen autem hoc dices : κυρια κυρια κασσαρια σουρωρβι 
1275
Hanc incantatio totam : 'nec oridru ido siculi uident i ligo uel marino piso adriacicum et iscito malluli drogoma exauamit u astandem +
1288
Incipiens lippitudo mirifice et sine dubitatione depelletur, si in charta uirgine scribas et collo dolentis licio suspendas φυρφαραν et hoc praeligamen purus castus facias
1266
Inscribes chartae quod dicitur abracadabra / Saepius et subter repetes, sed detrahe summam / Et magis atque magis desint elementa figuris / Singula, quae semper rapies, et cetera + figies, / Donec in angustum redigatur littera conum : / His lino nexis collum redimire memento.
1265
Item capiti: Erba quae esta<u>e in capite nascitur collecta luna crescente aliicuius uestis pannum et lino rufo inligata adposita capitis confestim dolorem sedat, et nomen hunc in carta scribes : Ζωαρ 
1279
Item fauces, quibus aliquid inhaeserit, confricans dices : 'xi exucricone xu criglionaisus scrisumiouelor exucricone xu grilau'.
1293
item hoc remedium efficax : ... item digito medicinali uarum contingens dices ter : 'uigaria gasaria' uarumque grano hordei ardenti aut stipula aut palea ures
1283
Item ipso oculo clauso, qui carminatus erit, patentem perfricabis et ter carmen hoc dices et totiens spues : inmon dercomarcos axatison'.
1102
Item uesice dolorem: Scribes in uesica porcina masculo de masculo, feminae de femina, et ad umbilicum suspendes, et eius nomen iscribes cui faces: 'Abara barbarica borbon cabradu brabarasaba'.
1269
Linguale praecantatio ; nouies dices : 'Iuno Iuoem rogabat, qui leuaret lingulam ; quomodo sol, quomodo Iuna,  quomodo uespera,  quomodo septemtrion<es> quomodo luciuer antiuer redeunt, sic reuertatur, loco suo redeat lingula
1262
Luxum si quod est, hac cantione sanum fiet : harundinem prende tibi uiridem p. III aut quinque longam, mediam diffinde, et duo homines teneant ad coxendices ; incipe cantare - in alio s. f. : 'moetas uaeta daries dardaries  asiadarides una petes' usque dum coeant - : 'motas uaeta daries dardares astataries dissunapiter', usque dum coetant.
1278
Omnia, quae haeserint faucibus, hoc carmen expellet : 'heilen prosaggeri uome si polla nabuliet onodieni iden eliton'. Hoc ter dices et ad singulas expues
1274
Precantatio ad conbustum. Dicis haec : 'Rangarua gauerbat'. Ter dicito et lingito ter et expuito. 
1290
Qui crebro lippitudinis uitio laboratit, millefolium herbam radicitus uellat et ex ea circulum faciat, ut per illum adspiciat et dicat ter : 'excicum acrisos', et totiens ad os sibi circulum illum admoueat et per medium exspuat et herbam rursus plantet.
1043
quorum [...] magna ut [...] quomodo [...] annuntio regis [...] mortuus ab illa [...] detinetur anima [...] in hoc loco, sic et [...], cuius est mater [...] te, detineatur in omne tempus in amore et desiderio Martialis, quem peperit Coronaria. Adiuro vos per hunc praepositum super necessitates terrae sic et te [...] dominus [...] tu, ex hoc momento, [...] illas [...] amet Martialem, ut omni muliebri hora me in mente habeat et totum diem in animo habeat amorem meum [...] magna tu [...] dominum iam, iam [...]
1297
Scribes in charta uirgine et collo suspendes lino rudi ligatum tribus nodis ei, qui profluuio sanguinis laborat : ψα ψε ψη ψε ψη ψα ψε
1280
Si quis ab equitando aut ambulando inguen habuerit, scribat in charta κυστος, et ad femur sibi alliget, cito sanabitur.
1291
Varulis, id est hordiolis oculorum, remedium tale facies : anulis digitis eximes et sinistrae manus digitis tribus oculum circum tenebis et ter despues dices : 'rica rica soro'.
1263
Vbi coierint et altera alterum tetigerint, id manu prehende et dextera sinistra praecide ; ad luxum aut ad fracturam alliga ; sanum fiet. Et tamen cotidie cantato - in alio s. f. . [uel] luxato uel hoc modo : 'huat hauat huat ista pista sista dannabo dannaustra - . [et luxato uel hoc modo] : huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaustra.'
1035
[ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲋ]                  ⲫ̣ⲉⲉ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲱⲫⲩⲝⲁⲓ· ⲝⲁⲓⲉ·
|| ⲫⲩⲝⲁⲓⲍⲁⲓ· ⲡⲓⲃ
| ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲟⲍⲍⲁⲍⲏⲓⲁ
| ⲉⲓⲁⲍⲁⲍⲱⲁⲓ
| ⲉ̣ⲓⲁⲍⲱⲱⲱⲁⲓ· ⲱⲍⲁⲓⲉⲱⲁⲉ
|| ⲱⲝⲁⲓⲁⲉ· ⲑⲱⲝⲁⲓⲉⲁ
| ⲱⲫⲱⲝⲁⲍⲁ ⲍⲁⲍⲉⲍⲁⲓ
| ⲟⲩⲉⲁⲥⲍⲁ ⲱⲟⲩⲉⲝⲁⲓ
| ⲫⲱⲍⲁⲍⲱ ⲍⲱⲍⲁⲭⲱⲍ
1050
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕ ____________ⲓⲉ]ⲟ____________
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲫⲓⲑⲝⲁⲓⲍⲁ | ⲩⲩⲝⲩⲁⲓ· ⲗⲓⲑⲍⲁⲍ
|| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ·
| ⲏⲗⲁⲍⲁⲍⲱⲓⲱⲓⲁ: ⲱⲓⲍⲓⲱⲏ·
| ⲍⲩⲫⲱⲥⲁⲱⲍ· ⲍⲟⲩⲍⲁⲓⲉ
| ⲱⲩⲍⲱⲩⲉⲍ ⲫⲱⲍⲉⲁⲃ
| ⲯⲱⲍⲁⲫⲓ· ⲱⲍⲁⲍⲱⲥ̣
|| ⲍⲱⲍⲉⲁⲯ ⲁⲍⲱⲍⲉⲍⲁ
| ⲍⲉⲍⲱⲓⲁⲥ ⲁⲍⲱⲫⲁⲁⲓ

 
1065
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲍ]  ...
| [ⲡϣ]ⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| [..]ⲍⲏⲗⲁⲍⲁ ⲗⲁ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲱ̣ ⲗⲍ...
|| [ⲡⲓ]ⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗ̣ⲏ̣
| ⲉⲩⲱⲍⲍⲁⲍⲱⲉ ⲱ̣ⲍ̣ⲉⲏ̣ⲍ̣ⲁ̣
| .ⲫ̣ⲥⲁⲍⲱⲍ ⲑⲁⲍⲏⲉⲍ
| ..ⲝⲁⲱⲍⲁ ⲑⲏ̣[ⲍ]ⲉ̣ⲁⲓⲉ
| .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ ⲃⲱⲍⲁⲍⲁⲡⲱⲍ
|| .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ ⲉⲓⲁⲍ̣ⲁ̣ⲉⲙ̣ⲉ̣
| ⲙⲁⲓⲍⲁⲏⲍⲓ ⲑⲱ̣ⲍⲱⲏ̣ⲁⲍ̣
1068
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲏ          ...
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ..................................]
|| ⲓ̣ⲃ̣ [ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ] ⲱⲍⲁ̣[...........]
| ⲱ̣ⲍ[.].[........]
| ⲟ.[...]..[.....]
| ⲑⲉ[....... .........]
| ⲁⲭ.ⲍ̣........[..]
|| ⲁⲍ̣ⲏ̣ⲱ̣[.... ......]
 
1056
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕ]ⲇ             ⲉⲟⲓ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲑⲱⲉ̣ⲍⲁ[ⲓ]
| ⲥⲱⲍⲁⲉⲁ· ⲍⲱⲍⲁⲉ
|| ⲡⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲥⲱ̣ⲭⲟ̣ⲩⲍⲱⲁ ⲟ̣ⲩⲭ̣ⲁ̣[ⲁⲩⲓ]
| ⲱⲍⲓⲱⲍⲁⲉ ⲩⲱⲍⲩⲱ̣ⲍ̣
| ⲑ̣ⲩⲍ̣ⲁⲍⲉ̣ⲁⲍ ⲱⲓⲱⲍⲁⲓ
| ⲧⲁⲩⲍⲱⲑⲁⲱ ⲃⲏⲍⲁ̣ⲍ̣ⲩⲱ
|| ⲟⲩⲉⲍⲱⲁⲓ ⲑⲓⲱⲍⲁ̣ⲓ̣ⲉⲓ̣
| ⲁⲩⲍⲉⲫ̣ⲱⲉ ....ⲱ
1038
[ⲓⲉⲟⲩ] ⲓⲍ             ⲩⲓⲉ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲫⲱⲍⲁ ⲱⲓⲱⲍⲁ ⲝⲁⲑⲱⲝⲁⲓ
|| ⲡⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲱⲓⲁⲭⲱⲁ ⲱⲍⲱⲍⲁⲱ
| ⲱⲍⲍⲍⲁⲏⲁ ⲍⲁⲍⲱⲙⲁⲝⲉ
| ⲱⲍⲁⲍⲉⲱⲍ ⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁ
| ⲱⲓⲉⲍⲱⲁ ⲫⲁⲍⲱⲱⲍ
|| ⲭⲁⲍⲉ̣ⲍⲱⲓ ⲍⲁⲍⲱⲓⲁ·
| ⲍⲱⲫ̣ⲏⲉⲓⲁ ⲍⲱⲍⲁⲫⲁⲍⲓ
 
1104
[ⲓⲉⲟⲩ]   ⲋ     ⲧ̣ⲟⲗ_____________________
| ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩ|ⲗⲁⲝ· ⲟⲓⲱⲁⲏⲭⲱⲓⲁ·
| ⲏⲩⲓⲉⲁ· ⲓⲱⲁⲱⲓⲍⲁⲍⲱⲍ
|| ⲏⲓⲩⲟⲱⲟⲩⲱ· ⲁⲑⲱⲁⲙⲁⲓⲱⲝ·
| ⲃⲱⲣⲁⲑⲱⲍ· ⲍⲏⲍⲁⲱⲍⲁ·
| ⲑⲉⲱⲥⲁⲭⲱⲓ· ⲉⲱⲛⲛⲁⲥⲁⲭⲱ
| ⲱⲛⲉⲱⲥ ⲁⲑⲏⲣⲱⲍⲁⲥ·
| ⲟⲩⲉⲍⲁⲣⲁⲍ ⲭⲱⲏⲍⲱⲁ
|| ⲭⲱⲛⲁⲍⲱⲣ·
1040
[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ[ⲏⲱⲟ]ⲟⲩⲍ̣ⲁ̣ⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙ̣ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛ]ϩ̣ⲏ̣ⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃ̣ⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ ⲉ[ⲩⲛ]ⲙ̣ⲛⲧⲛⲁⲡⲉ [ϩⲛ] || ⲧ̣ⲉⲡⲣ̣ⲟ̣[ⲃ]ⲟ̣ⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣ]ⲟ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ [ⲙⲙⲟⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩⲥ ⲕ̣[ⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲟⲩ̣ⲉ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲛⲧ̣[ⲁⲝⲓⲥ] ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃ[ⲟⲗ ⲛⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ [ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ]ⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣ[ⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ̣ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ [ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱ]ⲝ̣ⲁⲓ ⲟⲩⲝⲁⲓ ⲝⲁⲍⲁⲓ
___________________________ⲏⲅⲇ_______________________
1037
[ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲁⲓ]ⲱ̣ⲍⲏ [ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙ]ⲟ̣ⲟⲩ ⲉ[ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ]ⲣ̣ⲉ||ⲧϭⲟⲙ ⲙ[ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃ]ⲟ̣ⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛϩⲏⲧϥ ⲁ]ϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | [ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ]ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ [ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ] ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ ⲛ[ⲁⲡⲉ | ϩⲛ ⲧⲉ]ⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ]ⲏ̣ ⲉ̣ⲡⲉ̣̣[ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟ̣ⲩ ⲛⲛⲓⲃ | [ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ] ⲧ̣ⲟⲩⲉⲓ [ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ]ⲟⲩⲉⲓ | [ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣ]ⲁ̣ⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ || ⲛⲉⲩ[ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡ]ⲅ̣ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ⲁⲍⲁ]ⲍ̣ ⲁⲍⲁⲍⲏ
_____________________________________ⲓⲟⲉ________________________________
1066
[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛ[ⲧⲁ]ⲱ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲁ ⲡ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲁ̣ⲗⲉ̣ ⲙⲙ[ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ] | ⲛ̣ⲧ̣ⲉⲣⲉⲧ̣ϭ̣ⲟ̣ⲙ̣ [ⲙⲡⲁ]ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟ̣ⲩ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣̣ ⲛϩⲏ̣[ⲧ]ϥ̣ ⲁϥⲡⲣ̣ⲟ̣|ⲃ̣ⲁⲗ̣ⲉ̣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ[ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩ̣̣[ⲛⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣[ⲥ || ⲛⲁ]ⲡ̣ⲉ̣ ϩ̣ⲛ̣ ⲧ̣ⲉ[ⲡ]ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ̣ ⲧ̣ⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉ̣ⲩ̣ⲛⲙⲛ̣ⲧ̣ⲓ̣ⲃ̣ ϩⲛ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲛ̣ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ⲛ̣ⲟⲩⲉⲓ ⲧ̣[ⲙ]ⲡ[ⲥⲟ]ⲡ [ⲉⲧⲉ] ⲛ̣ⲁ̣̣ [ⲛ]ⲉ̣ [ⲛⲉ]ⲩ̣ⲣⲁ[ⲛ | ⲭⲱ]ⲣ̣ⲓ̣ⲥ̣ ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲫ̣ⲩ̣ⲗⲁ̣ⲝ [ⲡⲅ ⲙ]ⲫⲩ̣ⲗ̣ⲁ̣ⲝ̣ [........... ⲣⲁⲍⲁⲓ|ⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲏⲓ.
_______________[.ⲩ]ⲧ̣_________________
1036
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲁⲓⲱⲍⲏ
| ⲓⲉⲟⲩ]
1067
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲏⲍⲱ]
| ⲱⲍ
| ⲓⲉⲟⲩ
 
1064
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲓⲱⲛ
| ⲍⲁⲍⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ]
1041
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ]
| ⲓ[ⲏⲱⲟⲟ]
| ⲩⲍ̣[ⲁⲁ]
| ⲓⲉ[ⲟⲩ]
1126
[ⲥⲱ]ⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ̣ ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̣ⲡ̣ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̣ϩ̣ⲛ̣ⲁⲣ̣ⲭⲱ̣ⲛ̣ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ [ⲡ]ⲉ ⲡⲁ ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ̣ⲉⲗⲟⲥ [ⲛ]ⲓ̣ⲙ̣ ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ<ⲕⲁⲧ>ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ [ϩⲣ]ⲁ̣̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲛ]ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧ̣[ⲟⲩ]ⲣ̣ⲅ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ [ⲉϩ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣ ⲛ[ⲅϫⲓ]ⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1125
[ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉ]ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ [ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ] ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ[ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ] ⲛ̣ⲁ̣ⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲁⲣⲭⲱⲛ [ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ]ⲉⲕ̣[ⲁⲛ]ⲟ̣ⲥ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ[ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ]ⲁ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ [ⲥⲱ]ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧ̣ϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ̣[ⲕⲁⲧ]ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇ]ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟ̣[ⲩⲛ ⲛⲁ]ⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
1165
]ⲧ̣ⲉ̣ ⲉⲣⲟϥ  ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ· ⲍⲁⲓⲉⲱⲭⲁⲍ ⲉ̣ⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ όⲧⲗⲁ ⲁϫⲓⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲟⲛ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲁⲓⲱⲉⲱⲁⲍ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ {ⲁⲩ}ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ · ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ·
1082
ⲁ  ⲁ (schéma)     ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲁ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲓⲙ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓ̣ⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ
ⲟ  ⲟ                     ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁϥⲧⲣⲉⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ·
ⲩ  ⲉ
ⲡⲁ ϩⲱϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡ{ⲉ}ϥⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ ⲉϥϩⲓⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲧⲉϩⲉ· (schéma)
1072
ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲉ||ⲧⲩⲡⲟⲥ ϩⲩⲕⲉⲟϯⲕ˫ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏ|ⲑⲓⲁ· ϥⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲩⲡⲟ{ⲥ} ⲛⲁⲡⲉ· ⲥⲉⲛⲁ|ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲉⲟⲩ
1178
ⲁⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲉ̣ⲡⲉϥⲇ ⲛⲕⲟⲟϩ̣ ⲙ̣ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲟⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲩ̣ⲉ̣ⲣ̣ⲏ̣ⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁϥϫⲱ ⲛϯⲉⲩⲭⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲍⲁⲍⲏⲑ ⲁⲍⲁⲍⲏ ⲁⲥⲁⲍⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙ<ⲏ>ⲛ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧϩⲙⲡⲉ ⲙⲡ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲙⲛⲧⲏ ⲙⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲛⲁ ⲉⲧϩⲣⲁ ϩⲓϫⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲟⲛ ⲁⲥⲧⲣⲁⲡⲁ ⲧⲉⲥⲫⲟⲓ̣ⲟ̣ⲇⲉ ⲟⲛⲧⲟⲛⲓⲟⲥ ⲥⲓⲛⲏⲧⲟⲥ ⲗⲁⲭⲟⲛ ⲡⲟⲇⲓⲧⲁⲛⲓⲟⲥ [ⲟ]ⲡⲁⲕⲓⲥ· ⲫⲁⲓⲇⲣⲟⲥ ⲟⲇⲟⲛⲧⲟⲩⲭⲟⲥ ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ· ⲕⲛⲏⲥⲓⲟⲛ· ⲇⲣ̣ⲟⲙⲟⲥ· ⲉⲩⲇⲉⲩⲟⲥ ⲡⲟⲗⲩⲡⲁⲓⲇⲟⲥ· ⲉⲛⲧ̣ⲣ̣ⲟⲡⲟⲛ· ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲥⲉⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
1083
ⲁⲩⲙⲩ̣ⲥ̣ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲓⲙ |51 ⲉⲣⲟϥ· ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲱⲧ ⲁϥϯ ⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉϩⲉ· ϫⲉ ⲓⲉ ⲓⲉ ⲓⲉ ⲁⲩⲱ | ⲛⲧⲉⲣⲉϥϯ ⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲫⲱⲛⲏ· | ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟ||ⲟϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲥⲉⲣⲏⲩ ⲛⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ·
1013
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥⲉ ⲣⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲭⲁⲟⲥ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲉⲧⲛϩⲣⲁ ϩⲓϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ· ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲉⲓ̣ⲧ̣ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ· ⲡϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲟⲫⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲍⲱ ⲡϩⲁⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟ̣ⲥ̣ ⲡϩⲁⲛⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡϩⲁⲛϭⲁⲡⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲑⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
1012
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲣⲣⲣⲟ ϩϫⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲉⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲛⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ ⲫⲟ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛⲉ̣ⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲁⲫⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟ<ⲟⲩ> ⲡⲉ ⲁⲱ ⲫⲟ ⲛϩⲟϥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲟ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓ ⲫⲟ ⲛϭⲁⲡⲉⲓ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
1183
ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥ ⲉⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲛϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ· ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁ· ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲑⲱⲍⲁⲉⲏⲍ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲉⲥϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲍⲱⲍⲁⲍⲏⲍ· ⲁⲓⲥ ⲕⲟⲧϥ ⲉ†ⲧ†ⲉϥⲇ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ ⲛϯⲉⲩⲭⲏ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉϩⲉ.
1181
ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲕⲛⲁ ⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ ⲛϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁ ϩⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲉⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ⲛⲏⲣⲡ
1173
ⲉⲓⲥϩⲏⲧⲉ ϭⲉ ⲁϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲛⲛⲉⲑⲏⲥⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲡⲉⲑⲏⲥⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ· ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲓⲟⲁⲓⲉⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ ϣⲁⲡⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ
1176
ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ· ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· ⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁϫⲉⲡⲉϥⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲙⲉϩⲅ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲡⲁ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· ⲧⲁⲣⲓⲭⲑⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ· ⲡϫⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲛϩⲁ ⲛⲣⲓⲣ· ⲉⲣⲉⲛⲉϥϣⲟⲗ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱϥ· ⲉⲣⲉⲕⲉϩⲟ ⲙⲙⲟⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ.
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.016s