292 documents
retourner à la liste
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
1182

Identifiant: 1182

1268

Identifiant: 1268

(Ad tussim) Scribes in carta uirgine hunc nomen : 'Ialdabrae' (i postea eras) et de hispungia noua tollis lapillum, alligabis tibi et suspendes ad collum

1241

Identifiant: 1241

... καὶ κάτεχε εὐχόμενος μετὰ τῆς δάφνης ὀνόματα, ὧν ἀρχή ἐστιν ἥδε· | βολσοχ καὶ τὰ [ἑ]ξῆς.

1239

Identifiant: 1239

... λαητωνιον καὶ ταβαραωθ’· αεω· εω, ἄναξ Ἄ|πολλον Παιάν, [ὁ] τὴν νύκτα ταύτην κατέχων καὶ ταύτης δεσποτεύων, ὁ τὴν ὥ|ραν τῆς εὐχῆς κ[α]ὐτῆς κρατῶν. ἄγετε, κραταιοὶ δαίμονες, συνεργήσατέ μοι σή|μερον ἐπ’ ἀλ[η]θείας φθενγόμενοι σὺν τῷ τῆς Λητοῦς καὶ Διὸς υἱῷ.

1205

Identifiant: 1205

... ⲁϥⲉⲓ’ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲧⲁ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ·

1207

Identifiant: 1207

... ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·

1189

Identifiant: 1189

...  ⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ·

1252

Identifiant: 1252

 
Σαβαώθ                                                        τοῦτο δὲ τὸ ζῴδιον
ιηεα                                                        ηωαε                      γράφεται εἰς τὸ ῥάκος
χαμψουρη        ααα αααα              Δαμναμενευς                   τοῦ βιαίου καὶ βάλ-
υεαωα              εεεε ι εεε                Σεμεσιλαμ                     λεται εἰς λύχνον κα-
ηηηηηηη                                                      θαρόν.
ιιιιιιι
οοοοοοο
υυυυυυυ
ωωωωωωω
υα           ια
αευ          ιε
υεα          ιη
ωω          ια
ιηα          ω
α             α
ιι             ιη
εε            ε
   α
σενσενγεν βαρφαραγγης | ωηεα ιωαε.

1005

Identifiant: 1005

1085

Identifiant: 1085

1296

Identifiant: 1296

1287

Identifiant: 1287

1260

Identifiant: 1260

1294

Identifiant: 1294

1292

Identifiant: 1292

1275

Identifiant: 1275

1288

Identifiant: 1288

1266

Identifiant: 1266

1265

Identifiant: 1265

1279

Identifiant: 1279

1293

Identifiant: 1293

1283

Identifiant: 1283

1102

Identifiant: 1102

1269

Identifiant: 1269

1262

Identifiant: 1262

1278

Identifiant: 1278

1274

Identifiant: 1274

1290

Identifiant: 1290

1043

Identifiant: 1043

1297

Identifiant: 1297

1280

Identifiant: 1280

1291

Identifiant: 1291

1263

Identifiant: 1263

1035

Identifiant: 1035

1050

Identifiant: 1050

1065

Identifiant: 1065

1068

Identifiant: 1068

1056

Identifiant: 1056

1038

Identifiant: 1038

1104

Identifiant: 1104

1040

Identifiant: 1040

[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ[ⲏⲱⲟ]ⲟⲩⲍ̣ⲁ̣ⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙ̣ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛ]ϩ̣ⲏ̣ⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃ̣ⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ ⲉ[ⲩⲛ]ⲙ̣ⲛⲧⲛⲁⲡⲉ [ϩⲛ] || ⲧ̣ⲉⲡⲣ̣ⲟ̣[ⲃ]ⲟ̣ⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣ]ⲟ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ [ⲙⲙⲟⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩⲥ ⲕ̣[ⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲟⲩ̣ⲉ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲛⲧ̣[ⲁⲝⲓⲥ] ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃ[ⲟⲗ ⲛⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ [ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ]ⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣ[ⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ̣ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ [ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱ]ⲝ̣ⲁⲓ ⲟⲩⲝⲁⲓ ⲝⲁⲍⲁⲓ
___________________________ⲏⲅⲇ_______________________

1037

Identifiant: 1037

[ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲁⲓ]ⲱ̣ⲍⲏ [ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙ]ⲟ̣ⲟⲩ ⲉ[ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ]ⲣ̣ⲉ||ⲧϭⲟⲙ ⲙ[ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃ]ⲟ̣ⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛϩⲏⲧϥ ⲁ]ϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | [ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ]ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ [ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ] ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ ⲛ[ⲁⲡⲉ | ϩⲛ ⲧⲉ]ⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ]ⲏ̣ ⲉ̣ⲡⲉ̣̣[ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟ̣ⲩ ⲛⲛⲓⲃ | [ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ] ⲧ̣ⲟⲩⲉⲓ [ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ]ⲟⲩⲉⲓ | [ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣ]ⲁ̣ⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ || ⲛⲉⲩ[ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡ]ⲅ̣ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ⲁⲍⲁ]ⲍ̣ ⲁⲍⲁⲍⲏ
_____________________________________ⲓⲟⲉ________________________________

1066

Identifiant: 1066

[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛ[ⲧⲁ]ⲱ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲁ ⲡ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲁ̣ⲗⲉ̣ ⲙⲙ[ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ] | ⲛ̣ⲧ̣ⲉⲣⲉⲧ̣ϭ̣ⲟ̣ⲙ̣ [ⲙⲡⲁ]ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟ̣ⲩ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣̣ ⲛϩⲏ̣[ⲧ]ϥ̣ ⲁϥⲡⲣ̣ⲟ̣|ⲃ̣ⲁⲗ̣ⲉ̣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ[ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩ̣̣[ⲛⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣[ⲥ || ⲛⲁ]ⲡ̣ⲉ̣ ϩ̣ⲛ̣ ⲧ̣ⲉ[ⲡ]ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ̣ ⲧ̣ⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉ̣ⲩ̣ⲛⲙⲛ̣ⲧ̣ⲓ̣ⲃ̣ ϩⲛ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲛ̣ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ⲛ̣ⲟⲩⲉⲓ ⲧ̣[ⲙ]ⲡ[ⲥⲟ]ⲡ [ⲉⲧⲉ] ⲛ̣ⲁ̣̣ [ⲛ]ⲉ̣ [ⲛⲉ]ⲩ̣ⲣⲁ[ⲛ | ⲭⲱ]ⲣ̣ⲓ̣ⲥ̣ ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲫ̣ⲩ̣ⲗⲁ̣ⲝ [ⲡⲅ ⲙ]ⲫⲩ̣ⲗ̣ⲁ̣ⲝ̣ [........... ⲣⲁⲍⲁⲓ|ⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲏⲓ.
_______________[.ⲩ]ⲧ̣_________________

1036

Identifiant: 1036

1067

Identifiant: 1067

1064

Identifiant: 1064

1041

Identifiant: 1041

1126

Identifiant: 1126

[ⲥⲱ]ⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ̣ ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̣ⲡ̣ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̣ϩ̣ⲛ̣ⲁⲣ̣ⲭⲱ̣ⲛ̣ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ [ⲡ]ⲉ ⲡⲁ ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ̣ⲉⲗⲟⲥ [ⲛ]ⲓ̣ⲙ̣ ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ<ⲕⲁⲧ>ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ [ϩⲣ]ⲁ̣̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲛ]ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧ̣[ⲟⲩ]ⲣ̣ⲅ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ [ⲉϩ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣ ⲛ[ⲅϫⲓ]ⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

1125

Identifiant: 1125

[ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉ]ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ [ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ] ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ[ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ] ⲛ̣ⲁ̣ⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲁⲣⲭⲱⲛ [ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ]ⲉⲕ̣[ⲁⲛ]ⲟ̣ⲥ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ[ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ]ⲁ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ [ⲥⲱ]ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧ̣ϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ̣[ⲕⲁⲧ]ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇ]ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟ̣[ⲩⲛ ⲛⲁ]ⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

1165

Identifiant: 1165

]ⲧ̣ⲉ̣ ⲉⲣⲟϥ  ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ· ⲍⲁⲓⲉⲱⲭⲁⲍ ⲉ̣ⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ όⲧⲗⲁ ⲁϫⲓⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲟⲛ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲁⲓⲱⲉⲱⲁⲍ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ {ⲁⲩ}ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ · ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ·

1082

Identifiant: 1082

1072

Identifiant: 1072

1178

Identifiant: 1178

ⲁⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲉ̣ⲡⲉϥⲇ ⲛⲕⲟⲟϩ̣ ⲙ̣ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲟⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲩ̣ⲉ̣ⲣ̣ⲏ̣ⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁϥϫⲱ ⲛϯⲉⲩⲭⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲍⲁⲍⲏⲑ ⲁⲍⲁⲍⲏ ⲁⲥⲁⲍⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙ<ⲏ>ⲛ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧϩⲙⲡⲉ ⲙⲡ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲙⲛⲧⲏ ⲙⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲛⲁ ⲉⲧϩⲣⲁ ϩⲓϫⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲟⲛ ⲁⲥⲧⲣⲁⲡⲁ ⲧⲉⲥⲫⲟⲓ̣ⲟ̣ⲇⲉ ⲟⲛⲧⲟⲛⲓⲟⲥ ⲥⲓⲛⲏⲧⲟⲥ ⲗⲁⲭⲟⲛ ⲡⲟⲇⲓⲧⲁⲛⲓⲟⲥ [ⲟ]ⲡⲁⲕⲓⲥ· ⲫⲁⲓⲇⲣⲟⲥ ⲟⲇⲟⲛⲧⲟⲩⲭⲟⲥ ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ· ⲕⲛⲏⲥⲓⲟⲛ· ⲇⲣ̣ⲟⲙⲟⲥ· ⲉⲩⲇⲉⲩⲟⲥ ⲡⲟⲗⲩⲡⲁⲓⲇⲟⲥ· ⲉⲛⲧ̣ⲣ̣ⲟⲡⲟⲛ· ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲥⲉⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

1083

Identifiant: 1083

1013

Identifiant: 1013

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥⲉ ⲣⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲭⲁⲟⲥ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲉⲧⲛϩⲣⲁ ϩⲓϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ· ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲉⲓ̣ⲧ̣ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ· ⲡϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲟⲫⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲍⲱ ⲡϩⲁⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟ̣ⲥ̣ ⲡϩⲁⲛⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡϩⲁⲛϭⲁⲡⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲑⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

1012

Identifiant: 1012

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲣⲣⲣⲟ ϩϫⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲉⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲛⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ ⲫⲟ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛⲉ̣ⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲁⲫⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟ<ⲟⲩ> ⲡⲉ ⲁⲱ ⲫⲟ ⲛϩⲟϥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲟ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓ ⲫⲟ ⲛϭⲁⲡⲉⲓ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

1183

Identifiant: 1183

1181

Identifiant: 1181

1173

Identifiant: 1173

1176

Identifiant: 1176

   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.137s