292 documents
retourner à la liste
   
292 results (5/5 pages)     12345      
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Citation 
1226ὑπὸ δὲ τὸ ἔδαφος τοῦ λίθου τὸ ὄνομα τοῦτο (κρύβε)· "αχα | αχαχα χαχ χαρχαρα χαχ".
1247χαῖρε, πυρὸς μεδέ|ων, αραραχχαρα ηφθισικηρε, καὶ Μοῖραι τρισσαὶ Κλωθώ τ’ Ἄτροπός τε Λάχις τε.
1231χρῖε ὅλον | τὸ σωμά[τ]ιόν σου, καὶ πρὸς ἥλιον λέγε· « ἐξορκίζω σε τὸ μέγα | ὄνομα βορκη φοιουρ ϊω ζιζια̣ α̣πα̣ρξεουχ θυθ̣η λαιλαμ | αααααα [ιι]ιιι ωωωω ϊεω ϊεω ϊεω ϊεω ϊεω ϊεω ϊεω | ναυναξ αιαι αεω αεω ηαω ». καὶ ὑγρὸν ποίει καὶ ἐπίλε|γε· « ἀθεώρητόν με ποίησον, κύριε Ἥλιε, αεω ωαη εϊη ηαω, | ἀπέναντι παντὸς ἀνθρώπου ἄχρι δυσμῶν ἡλίου ϊω ϊωω | φριξ ριζω εωα ».
1214ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ϯϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ·
1206ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲱⲱⲥ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1077ܐܣܝܪ ܘܚܬܝܡ ܒܢܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܟܘܟܒ̈ܐ ܘܡܙܠܐ̈ ܘܒܡܠܬܐ ܐܣܝܪܝܢ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܩܝܡܝܢ ܒܫܘܡ ܡܟܝܐܝܠ ܐܣܝܐ ܘܪܘܦܝܐܝܠ ܡܕܘܠܝܐ ܘܓܒܪܝܐܝܠ ܥܒܕܐ ܕܐܕܘܢܝ
1079ܐܣܝܪܐ ܘܚܬܝܡܐ ܟܘܠܗܿ ܒܝܫܘܬܐ ܕܐܝܬ ܕܐܝܬ ܒܦܓܪܗ ܕܡܝܚܪ ܗܘܪܡܝܙܕ ܒܪ ܡܐܡܝ ܒܒܝܬܗ ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܗ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܘܒܝܖ̈ܗ ܘܩܢܝܢܗ ܘܒܟܠ ܕܘܪܗ ܒܚܬܡܗ ܕܐܪܝܘܢ ܒܪ ܙܢܕ ܘܒܥܝܙܩܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܕܒܗ ܚܬܝܡܝܢ ܥܫܡܐ̈ ܘܠܛܒ̈ܐ ܘܚܬܝܡܢܐ ܒܚܬܡܐ ܕܐܝܠܫܕܝ ܘܐܒܪܟܣܣ ܡܪܝܐ ܬܩܝܦܐ ܘܚܬܡܐ ܪܒܐ ܕܚܬܝܡܝܢ ܒܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܫܝܕ̈ܐ ܘܥܝܩܕ̈ܐ ܛܡܝ̈ܐ ܘܠܛܒ̈ܐ ܡܢܗ ܡܢ ܩܪܡܗ ܘܚܬܡܐ ܗܢܐ ܠܐܒܥܪܘܢ ܘܥܠ ܩܡܬܐ ܘܡܝܥܠܐ ܠܐ ܢܥܝܠܘܢ ܘܟܠ ܕܡܩܪ ܘܫܝܛ ܘܫܪܐ ܐܬܣܪ ܒܐܣܘܪ ܢܘܪܐ ܘܒܫܝܫܠܢ ܡܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܫܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܣܠܚ
1087ܘܐܣܝܪ ܘܚܬܝܡ ܘܡܚܬܡ ܐܝܟܢ ܕܫܝܖ̈ܐ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܟܕܝܒܘ ܘܐܢܫ̈ܐ ܕܥܘܛܪ ܠܐ ܗܘܘ ܬܘܒ ܐܣܝܪ ܚܬܝܡ ܘܡܚܬܡ ܗܢܐ ܕܣܬܒܝܪܐ ܒܫܘܡ ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܥܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܣܠܗ
1089ܘܐܣܝܪ ܘܚܬܝܡ ܘܡܚܬܡ ܐܝܟܢ ܕܫܝܖ̈ܐ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܟܕܝܒܘ ܘܐܢܫ̈ܐ ܕܥܘܛܪ ܠܐ ܗܘܘ ܬܘܒ ܐܣܝܪ ܚܬܝܡ ܘܡܚܬܡ ܗܢܐ ܕܣܬܒܝܪܐ ܒܫܘܡ ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܥܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܣܠܗ
1080ܡܙܡܢ ܗܢܐ ܟܐܣܐ ܠܚܬܡܬܐ ܕܒܝܬܗ ܕܗܢܐ ܕܐܕܒܝܗ ܒܪ ܐܣܡܢܕܘܟܬ ܕܬܝܙܗ ܡܢܗ ܙܡܢ ܒܝܬܗ ܡܒܟܠܬܐ ܘܠܘܛܬܐ ܘܚܝܠܡܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܐܣܝܪܝܢ ܡܙܪܙܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ ܡܗܝܠܝܢ ܡܓܢܒܪܝܢ ܘܡܚܬܡܝܢ ܘܡܢܛܪܝܢ ܗܠܝܢ ܟܐܣܐ̈ ܠܚܬܡܬܐ ܕܒܝܬܗ ܕܗܢܐ ܕܐܕܒܗ ܒܪ ܐܣܡܢܕܘܟܬ ܕܠܐ ܢܝܫܪܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܫܘܡ ܝܐܗܝܐܘ ܢܗܪܒܬܡܘܣ ܡܪܥܣ ܡܪܡܪܐܘܬ ܫܫܒܝܒܘܬ ܐܣܬܪ ܡܘܬܐ ܝܫܗܢܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗܗ ܐܐܐܐܐܐܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܣܠܚ ܗܠܠܘܝܗ ܢܝܬܚܬܝܡ ܘܢܝܬܢܛܪ ܒܝܬܗ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܗ̈ ܕܗܢܐ ܕܐܕܒܗ ܒܪ ܐܣܡܢܕܘܟܬ ܘܬܐܙܗ ܡܢܗ ܘܡܢ ܒܝܬܗ ܡܒܟܠܬܐ ܘܠܘܛܬܐ ܘܚܝܠܡܐ ܒܝܫܐ̈ ܐܡܝܢ
1073ܡܙܡܢ ܗܢܐ ܟܐܣܐ ܠܚܬܡܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܒܝܬܗܿ ܘܕܒܢܗܿ ܘܕܩܢܝܢܗܿ ܘܕܦܓܪܗܿ ܕܡܝܕܘܟܬ ܒܬ ܟܘܡܒܘܝ ܕܬܝܬܢܛܪ ܡܢ ܫܝܕ̈ܐ ܫ̈ܒܛܐ ܘܕܝܘ̈ܐ ܘܣܛܢܐ ܘܣܘܛܝܛܐ ܘܕܝܐܒܘܠܐ̈ ܘܡܢ ܢܝܕܖ̈ܐ ܘܩܪܘܬܐ ܘܐܫܠܡܬܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܒܫܘܡ ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ ܘܡܐܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܘܢܘܪܝܐܝܠ ܘܫܠܛܝܐܝܠ ܘܡܢܛܪܝܐܝܠ ܘܚܬܡܝܐܝܠ
1086ܬܘܒ ܟܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܣܬܒܝܪܐ ܕܠܥܠܡ ܒܫܘܡ ܐܬܡܕܓ ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ ܡܢ ܓܘ ܬ ܐܬܘܬ ܐܬܘܬ ܫܡܐ ܓܝܠܝܢܐ ܡܢ ܓܘ ܓܝܠܝܢܐ
1088ܬܘܒ ܟܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܣܬܒܝܪܐ ܕܠܥܠܡ ܒܫܘܡ ܐܬܡܕܓ ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ ܡܢ ܓܘ ܬ ܐܬܘܬ ܐܬܘܬ ܫܡܐ ܓܝܠܝܢܐ ܡܢ ܓܘ ܓܝܠܝܢܐ
1202… ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲙⲛ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲣⲧⲟⲇⲓⲛⲁⲙⲓⲥ ·
1193ⲁϥⲛⲟϫⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲩⲗⲏ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ...
1210ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1196ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲩⲗⲏ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ·
1221ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ϣⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ·
1212ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧ̅ⲥ̅ ⲛϭⲓ ⲡⲕⲟⲩ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1213ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ϯϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1197ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲉⲓ’ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲟⲛ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ...
1203ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·  ⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧⲁϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲡⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲙ·
1219ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ·
1190ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲗⲟⲟⲩⲉ (ⲛ)ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ
1220ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲡⲛⲟϭ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲉⲧϩⲓⲣⲛ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲁⲙ · ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ·
1098ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ⸃ ⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛ-ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ  ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲍⲁⲣⲙⲁⲣⲱⲭ·
1099ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛ-ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲛϩⲁ ⲛⲉⲙⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ  ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲱⲭⲁⲣ ·
1100ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛ-ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ  ⲉⲣⲉ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲛϩⲁ ⲛⲟⲩϩⲟⲣ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ  ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲣⲏⲙⲁⲱⲣ ·
1216ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲧⲁϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1200ⲁⲛ-ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ· 
1204ⲉⲧⲃⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲡⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ...
1209ⲉⲧⲉ ⲧⲙⲉ ⲧⲉ · ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1194ⲑⲩⲗⲏ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲛⲧⲟⲥ ⲧⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲛⲥⲟⲙⲁ ⲙⲡⲟⲟⲩ·
1187ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲃⲟⲥ ⲛⲛⲉⲓⲁⲁⲩ·  ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲱ · ⲁⲱ · ⲁⲱ · ...
1185ⲙⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲅⲟⲩⲉⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲓⲁⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ·
1217ⲙⲛ ⲡⲛⲟϭ  ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲣⲣⲟ ϩⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ...
1188ⲛϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲓ̈ⲁⲱ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲭⲑⲁⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ · 
1191ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ · ⲧⲁ ⲉⲛⲧⲁⲥϫⲓ-ⲙⲟⲣⲫⲏ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲩⲗⲏ ·
1092ⲟⲩϩⲟ ⲛϩⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ
1095ⲟⲩϩⲟ ⲛⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲗⲟⲩⲭⲁⲣ ·
1093ⲟⲩϩⲟ ⲛⲙⲁⲥⲉ ⲛⲕⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲭⲟⲩⲣ ·
1096ⲟⲩϩⲟ ⲛⲛⲟⲩⲣⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲗⲁⲣⲁⲱⲭ ·
1097ⲟⲩϩⲟ ⲛⲥⲓⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲉⲱⲭ ·
1199ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲱⲕ’ ⲛⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ·
1198ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲁⲃⲉⲣⲁⲛⲉⲛⲑⲱⲣ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩⲟⲛ [...] ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲭⲁⲙⲁⲣⲉⲓ ·  ⲙⲛ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲧⲉⲃⲇⲉⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲛⲧⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ ⲛⲥⲉⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ’ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ
1201ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϫⲓⲧϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ ϯⲛⲟϭ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· 
1208ⲡⲛⲁ’ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ
1218ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲛⲟϭ ϩⲱⲱϥ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ · ⲛⲧⲁϥⲡⲣⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲓⲉⲟⲩ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ·
1101ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩ ⲛⲁⲱ ⲡⲁⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ 
1195ⲧⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲧⲁ ⲉⲛⲧⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲩⲗⲏ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ·
1211ⲧⲙⲉ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ϯϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
1192ⲧⲙⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲛⲧⲁⲥϭⲟⲗⲉ ⲉⲣⲟ ⲉⲁⲥⲉⲓ’ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲫⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ·
   
292 results (5/5 pages)     12345      
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.024s