292 documents
retourner à la liste
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

Identifiant : 1182

Identifiant : 1268
(Ad tussim) Scribes in carta uirgine hunc nomen : 'Ialdabrae' (i postea eras) et de hispungia noua tollis lapillum, alligabis tibi et suspendes ad collum

Identifiant : 1241
... καὶ κάτεχε εὐχόμενος μετὰ τῆς δάφνης ὀνόματα, ὧν ἀρχή ἐστιν ἥδε· | βολσοχ καὶ τὰ [ἑ]ξῆς.

Identifiant : 1239
... λαητωνιον καὶ ταβαραωθ’· αεω· εω, ἄναξ Ἄ|πολλον Παιάν, [ὁ] τὴν νύκτα ταύτην κατέχων καὶ ταύτης δεσποτεύων, ὁ τὴν ὥ|ραν τῆς εὐχῆς κ[α]ὐτῆς κρατῶν. ἄγετε, κραταιοὶ δαίμονες, συνεργήσατέ μοι σή|μερον ἐπ’ ἀλ[η]θείας φθενγόμενοι σὺν τῷ τῆς Λητοῦς καὶ Διὸς υἱῷ.

Identifiant : 1205
... ⲁϥⲉⲓ’ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲧⲁ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ·

Identifiant : 1207
... ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·

Identifiant : 1189
...  ⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ·

Identifiant : 1252

 
Σαβαώθ                                                        τοῦτο δὲ τὸ ζῴδιον
ιηεα                                                        ηωαε                      γράφεται εἰς τὸ ῥάκος
χαμψουρη        ααα αααα              Δαμναμενευς                   τοῦ βιαίου καὶ βάλ-
υεαωα              εεεε ι εεε                Σεμεσιλαμ                     λεται εἰς λύχνον κα-
ηηηηηηη                                                      θαρόν.
ιιιιιιι
οοοοοοο
υυυυυυυ
ωωωωωωω
υα           ια
αευ          ιε
υεα          ιη
ωω          ια
ιηα          ω
α             α
ιι             ιη
εε            ε
   α
σενσενγεν βαρφαραγγης | ωηεα ιωαε.

Identifiant : 1005

Identifiant : 1085

Identifiant : 1296

Identifiant : 1287

Identifiant : 1260

Identifiant : 1294

Identifiant : 1292

Identifiant : 1275

Identifiant : 1288

Identifiant : 1266

Identifiant : 1265

Identifiant : 1279

Identifiant : 1293

Identifiant : 1283

Identifiant : 1102

Identifiant : 1269

Identifiant : 1262

Identifiant : 1278

Identifiant : 1274

Identifiant : 1290

Identifiant : 1043

Identifiant : 1297

Identifiant : 1280

Identifiant : 1291

Identifiant : 1263

Identifiant : 1035

Identifiant : 1050

Identifiant : 1065

Identifiant : 1068

Identifiant : 1056

Identifiant : 1038

Identifiant : 1104

Identifiant : 1040

[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ[ⲏⲱⲟ]ⲟⲩⲍ̣ⲁ̣ⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙ̣ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛ]ϩ̣ⲏ̣ⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃ̣ⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ ⲉ[ⲩⲛ]ⲙ̣ⲛⲧⲛⲁⲡⲉ [ϩⲛ] || ⲧ̣ⲉⲡⲣ̣ⲟ̣[ⲃ]ⲟ̣ⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣ]ⲟ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ [ⲙⲙⲟⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩⲥ ⲕ̣[ⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲟⲩ̣ⲉ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲛⲧ̣[ⲁⲝⲓⲥ] ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃ[ⲟⲗ ⲛⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ [ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ]ⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣ[ⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ̣ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ [ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱ]ⲝ̣ⲁⲓ ⲟⲩⲝⲁⲓ ⲝⲁⲍⲁⲓ
___________________________ⲏⲅⲇ_______________________

Identifiant : 1037

[ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲁⲓ]ⲱ̣ⲍⲏ [ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙ]ⲟ̣ⲟⲩ ⲉ[ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ]ⲣ̣ⲉ||ⲧϭⲟⲙ ⲙ[ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃ]ⲟ̣ⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛϩⲏⲧϥ ⲁ]ϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | [ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ]ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ [ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ] ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ ⲛ[ⲁⲡⲉ | ϩⲛ ⲧⲉ]ⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ]ⲏ̣ ⲉ̣ⲡⲉ̣̣[ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟ̣ⲩ ⲛⲛⲓⲃ | [ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ] ⲧ̣ⲟⲩⲉⲓ [ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ]ⲟⲩⲉⲓ | [ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣ]ⲁ̣ⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ || ⲛⲉⲩ[ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡ]ⲅ̣ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ⲁⲍⲁ]ⲍ̣ ⲁⲍⲁⲍⲏ
_____________________________________ⲓⲟⲉ________________________________

Identifiant : 1066

[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛ[ⲧⲁ]ⲱ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲁ ⲡ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲁ̣ⲗⲉ̣ ⲙⲙ[ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ] | ⲛ̣ⲧ̣ⲉⲣⲉⲧ̣ϭ̣ⲟ̣ⲙ̣ [ⲙⲡⲁ]ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟ̣ⲩ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣̣ ⲛϩⲏ̣[ⲧ]ϥ̣ ⲁϥⲡⲣ̣ⲟ̣|ⲃ̣ⲁⲗ̣ⲉ̣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ[ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩ̣̣[ⲛⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣[ⲥ || ⲛⲁ]ⲡ̣ⲉ̣ ϩ̣ⲛ̣ ⲧ̣ⲉ[ⲡ]ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ̣ ⲧ̣ⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉ̣ⲩ̣ⲛⲙⲛ̣ⲧ̣ⲓ̣ⲃ̣ ϩⲛ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲧ̣ⲟ̣ⲩⲉⲓ ⲛ̣ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ⲛ̣ⲟⲩⲉⲓ ⲧ̣[ⲙ]ⲡ[ⲥⲟ]ⲡ [ⲉⲧⲉ] ⲛ̣ⲁ̣̣ [ⲛ]ⲉ̣ [ⲛⲉ]ⲩ̣ⲣⲁ[ⲛ | ⲭⲱ]ⲣ̣ⲓ̣ⲥ̣ ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲫ̣ⲩ̣ⲗⲁ̣ⲝ [ⲡⲅ ⲙ]ⲫⲩ̣ⲗ̣ⲁ̣ⲝ̣ [........... ⲣⲁⲍⲁⲓ|ⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲏⲓ.
_______________[.ⲩ]ⲧ̣_________________

Identifiant : 1036

Identifiant : 1067

Identifiant : 1064

Identifiant : 1041

Identifiant : 1126

[ⲥⲱ]ⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ̣ ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̣ⲡ̣ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̣ϩ̣ⲛ̣ⲁⲣ̣ⲭⲱ̣ⲛ̣ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ [ⲡ]ⲉ ⲡⲁ ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ̣ⲉⲗⲟⲥ [ⲛ]ⲓ̣ⲙ̣ ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ<ⲕⲁⲧ>ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ [ϩⲣ]ⲁ̣̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲛ]ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧ̣[ⲟⲩ]ⲣ̣ⲅ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ [ⲉϩ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣ ⲛ[ⲅϫⲓ]ⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

Identifiant : 1125

[ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉ]ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ [ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ] ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ[ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ] ⲛ̣ⲁ̣ⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲁⲣⲭⲱⲛ [ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ]ⲉⲕ̣[ⲁⲛ]ⲟ̣ⲥ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ[ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ]ⲁ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ [ⲥⲱ]ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧ̣ϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ̣[ⲕⲁⲧ]ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇ]ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟ̣[ⲩⲛ ⲛⲁ]ⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

Identifiant : 1165

]ⲧ̣ⲉ̣ ⲉⲣⲟϥ  ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ· ⲍⲁⲓⲉⲱⲭⲁⲍ ⲉ̣ⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ όⲧⲗⲁ ⲁϫⲓⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲟⲛ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲁⲓⲱⲉⲱⲁⲍ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ {ⲁⲩ}ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ · ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ·

Identifiant : 1082

Identifiant : 1072

Identifiant : 1178

ⲁⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲉ̣ⲡⲉϥⲇ ⲛⲕⲟⲟϩ̣ ⲙ̣ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲟⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲩ̣ⲉ̣ⲣ̣ⲏ̣ⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁϥϫⲱ ⲛϯⲉⲩⲭⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲍⲁⲍⲏⲑ ⲁⲍⲁⲍⲏ ⲁⲥⲁⲍⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙ<ⲏ>ⲛ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈ ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ϩⲁⲙⲏⲛ ⌈
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧϩⲙⲡⲉ ⲙⲡ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲙⲛⲧⲏ ⲙⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲛⲁ ⲉⲧϩⲣⲁ ϩⲓϫⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲟⲛ ⲁⲥⲧⲣⲁⲡⲁ ⲧⲉⲥⲫⲟⲓ̣ⲟ̣ⲇⲉ ⲟⲛⲧⲟⲛⲓⲟⲥ ⲥⲓⲛⲏⲧⲟⲥ ⲗⲁⲭⲟⲛ ⲡⲟⲇⲓⲧⲁⲛⲓⲟⲥ [ⲟ]ⲡⲁⲕⲓⲥ· ⲫⲁⲓⲇⲣⲟⲥ ⲟⲇⲟⲛⲧⲟⲩⲭⲟⲥ ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ· ⲕⲛⲏⲥⲓⲟⲛ· ⲇⲣ̣ⲟⲙⲟⲥ· ⲉⲩⲇⲉⲩⲟⲥ ⲡⲟⲗⲩⲡⲁⲓⲇⲟⲥ· ⲉⲛⲧ̣ⲣ̣ⲟⲡⲟⲛ· ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛⲧⲍ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲥⲉⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

Identifiant : 1083

Identifiant : 1013

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥⲉ ⲣⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲭⲁⲟⲥ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲉⲧⲛϩⲣⲁ ϩⲓϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ· ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲉⲓ̣ⲧ̣ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ· ⲡϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲟⲫⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲍⲱ ⲡϩⲁⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟ̣ⲥ̣ ⲡϩⲁⲛⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡϩⲁⲛϭⲁⲡⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲑⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

Identifiant : 1012

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲣⲣⲣⲟ ϩϫⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲉⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲛⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ ⲫⲟ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛⲉ̣ⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲁⲫⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟ<ⲟⲩ> ⲡⲉ ⲁⲱ ⲫⲟ ⲛϩⲟϥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲟ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓ ⲫⲟ ⲛϭⲁⲡⲉⲓ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

Identifiant : 1183

Identifiant : 1181

Identifiant : 1173

Identifiant : 1176

   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.049s