402 documents
retourner à la liste
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Chaîne barbare 
1001abara barbarica borbon cabradu brabarasaba
1002ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ
1003 ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ ⲁⲱⲱⲉⲉⲱⲱⲱⲏⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲟⲟⲟⲟⲟⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲩⲩⲩⲩⲩⲩⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲍⲱⲍⲁⲍⲱⲑ
1004ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ
1005ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ
1006ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣
1007ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ·
1008ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ· ⲑⲉⲉⲓⲱⲍⲟⲁⲉ· ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ· ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ· ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ ⲩⲱⲫⲱⲍⲉⲓⲉ· ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ· ⲉⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ· ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ· ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ· ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ· ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ·
1009ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ. ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ
1010ⲩⲉⲁ
1011ⲟⲁⲍⲓⲱ ⲓⲉⲟⲩ
1012ⲟⲁⲍⲓⲱ
1013ⲛⲉⲟ
1014ⲓⲁⲱⲑ
1015[.]ⲃⲁ[....]ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲃⲁⲃⲁ
1016..]ⲁⲣⲃ[....]
1017ⲁⲓⲑⲟⲯ ⲇⲟⲝⲟⲙⲉⲇⲱⲛ ⲇⲟⲙ[....]
1019ⲡ̣ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ
1020ⲁⲣⲙⲟⲍⲏⲗ· ⲟⲣⲱⲓ̈ⲁⲏⲗ· ⲇⲁⲩ[....] ⲏⲗⲏⲗ[..]
1021ⲡⲓⲅⲉⲣⲁⲇⲁⲙⲁ[.]ⲁ·
1022ⲙⲓⲣⲱⲭⲉⲓⲣⲟⲑⲉⲧⲟⲩ
1023ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ
1024ⲓⲉⲓ
1025ⲁⲧⲟ
1026ⲉⲓⲁⲍⲱⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1027ⲉ[ⲓ]ⲁⲍⲱⲓ
1028[ⲉⲟⲩ]
1029ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ
1030ⲍⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ ⲱⲍⲉⲁⲓⲉⲁ ⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲓ ⲱⲍⲁⲱⲍⲁ ⲑⲱⲍⲁⲍⲁⲝⲁⲓ ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ ⲛⲁⲱ[ⲍ]ⲁⲉⲓⲁⲓ ⲩⲍⲁⲓⲉⲱⲍ [ⲙ]ⲁⲣⲁⲍⲁⲍ ⲡⲁⲓⲉⲱⲍⲁⲍⲉ ⲱⲍⲁ[ⲁ]ⲉⲍ ⲟⲩⲉⲡⲁⲍⲁⲍ
1031ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1032ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ
1033ⲩⲍⲓⲱⲓ· ⲍⲱⲟⲓⲝⲁ ⲓ[ⲉⲟⲁⲍⲑⲉϥ]
1034ⲓⲟⲉ
1035ⲉⲓⲉⲁⲉ· ⲱⲉⲉⲓⲁ· ⲑⲓⲉⲅⲭⲱⲛ
1036ⲅ̣ⲁⲁ
1037ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ ⲁⲭⲱⲃⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ ⲱⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ
1038ⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ
1039ⲉⲓⲝⲧⲁⲱ ⲉⲓⲍⲁⲏⲉ ⲑⲱⲓⲉⲓⲗ
1040ⲧⲉⲁ
1041ⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉ ⲥⲁⲱⲥⲉ ⲉⲁⲟⲉ
1042ⲉͷⲩ
1043ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ[ⲱ] ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ·ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ
1044ⲑⲱⲥⲓⲱⲛ ⲓⲉⲟⲩ
1045ⲟⲓⲟ
1046ⲑⲏⲟⲥⲁⲛ̣ⲉ· ⲏⲥ̣ⲓⲁⲉ ⲭⲁⲣⲥⲁⲥⲁ
1047ⲑⲓⲥⲓⲱⲛ
1048ⲟⲓ[ⲉ]
1049ⲟⲩⲱⲟⲱⲍⲉⲓ ⲩⲱⲓⲥⲁ· [ⲓⲁ]ⲉⲉ
1050ⲉⲓⲍⲏⲧⲁⲉⲉⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲉⲱⲟⲩⲉⲁ·ⲟⲩⲉⲱⲓⲍⲓⲉⲁ· ⲉⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓⲍⲁ ⲍⲉⲓⲉⲁ ⲉⲱⲓⲍⲁⲍ ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ ⲑⲱⲓⲉⲍⲁⲍ ⲟⲍⲱⲍⲱⲁ ⲉⲓⲍⲁⲉⲁⲓ· ⲑⲱⲉⲓⲁⲉⲯⲁ ⲑⲉⲍⲱⲁ
1051ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ
1052ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ
1053ⲛⲱⲱⲱⲉⲓⲉⲁ· ⲱⲛⲓⲁ ⲁⲩⲟⲍⲉ[ⲓ]ⲉ
1054ⲱⲟⲛ
1055ⲉⲓⲟ
1056[ⲱ]ⲓⲉⲩⲁⲓ ⲍⲓⲱⲓⲩⲉ· ⲟⲍⲏⲟⲓⲉⲥ·
1057[ⲏ]ⲍⲏⲍⲱⲓⲁ· ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ· [ⲁⲓ]ⲉⲍⲁⲓⲉⲥ ⲟⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲑ]ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ [ⲍⲁ]ⲍⲁⲍⲱⲓ ⲍⲓⲓⲉⲱⲍⲉ [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ [ⲍⲉⲍ]ⲏⲁⲓⲱⲏ ⲍⲉⲍⲏⲱ
1058ⲉⲓⲱ̣ⲑⲏⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1059ⲉ[ⲓⲱⲑⲏⲓ]
1060[ⲑⲣⲏⲉⲥⲏ]ⲗ ⲁⲉⲍⲁⲍ· ⲏⲟⲓⲓⲍⲁⲍ
1061ⲉ̣ⲟⲉ
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.018s