402 documents
retourner à la liste
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

Identifiant : 1001
abara barbarica borbon cabradu brabarasaba

Identifiant : 1002
ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ

Identifiant : 1003
ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ ⲁⲱⲱⲉⲉⲱⲱⲱⲏⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲟⲟⲟⲟⲟⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲩⲩⲩⲩⲩⲩⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲍⲱⲍⲁⲍⲱⲑ

Identifiant : 1004
ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

Identifiant : 1005
ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

Identifiant : 1006
ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣

Identifiant : 1007
ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ·

Identifiant : 1008
ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ· ⲑⲉⲉⲓⲱⲍⲟⲁⲉ· ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ· ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ· ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ ⲩⲱⲫⲱⲍⲉⲓⲉ· ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ· ⲉⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ· ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ· ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ· ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ· ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ·

Identifiant : 1009
ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ. ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ

Identifiant : 1010
ⲩⲉⲁ

Identifiant : 1011
ⲟⲁⲍⲓⲱ ⲓⲉⲟⲩ

Identifiant : 1012
ⲟⲁⲍⲓⲱ

Identifiant : 1013
ⲛⲉⲟ

Identifiant : 1014
ⲓⲁⲱⲑ

Identifiant : 1015
[.]ⲃⲁ[....]ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲃⲁⲃⲁ

Identifiant : 1016
..]ⲁⲣⲃ[....]

Identifiant : 1017
ⲁⲓⲑⲟⲯ ⲇⲟⲝⲟⲙⲉⲇⲱⲛ ⲇⲟⲙ[....]

Identifiant : 1019
ⲡ̣ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

Identifiant : 1020
ⲁⲣⲙⲟⲍⲏⲗ· ⲟⲣⲱⲓ̈ⲁⲏⲗ· ⲇⲁⲩ[....] ⲏⲗⲏⲗ[..]

Identifiant : 1021
ⲡⲓⲅⲉⲣⲁⲇⲁⲙⲁ[.]ⲁ·

Identifiant : 1022
ⲙⲓⲣⲱⲭⲉⲓⲣⲟⲑⲉⲧⲟⲩ

Identifiant : 1023
ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

Identifiant : 1024
ⲓⲉⲓ

Identifiant : 1025
ⲁⲧⲟ

Identifiant : 1026
ⲉⲓⲁⲍⲱⲓ ⲓⲉⲟⲩ

Identifiant : 1027
ⲉ[ⲓ]ⲁⲍⲱⲓ

Identifiant : 1028
[ⲉⲟⲩ]

Identifiant : 1029
ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ

Identifiant : 1030
ⲍⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ ⲱⲍⲉⲁⲓⲉⲁ ⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲓ ⲱⲍⲁⲱⲍⲁ ⲑⲱⲍⲁⲍⲁⲝⲁⲓ ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ ⲛⲁⲱ[ⲍ]ⲁⲉⲓⲁⲓ ⲩⲍⲁⲓⲉⲱⲍ [ⲙ]ⲁⲣⲁⲍⲁⲍ ⲡⲁⲓⲉⲱⲍⲁⲍⲉ ⲱⲍⲁ[ⲁ]ⲉⲍ ⲟⲩⲉⲡⲁⲍⲁⲍ

Identifiant : 1031
ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲓⲉⲟⲩ

Identifiant : 1032
ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ

Identifiant : 1033
ⲩⲍⲓⲱⲓ· ⲍⲱⲟⲓⲝⲁ ⲓ[ⲉⲟⲁⲍⲑⲉϥ]

Identifiant : 1034
ⲓⲟⲉ

Identifiant : 1035
ⲉⲓⲉⲁⲉ· ⲱⲉⲉⲓⲁ· ⲑⲓⲉⲅⲭⲱⲛ

Identifiant : 1036
ⲅ̣ⲁⲁ

Identifiant : 1037
ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ ⲁⲭⲱⲃⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ ⲱⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ

Identifiant : 1038
ⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ

Identifiant : 1039
ⲉⲓⲝⲧⲁⲱ ⲉⲓⲍⲁⲏⲉ ⲑⲱⲓⲉⲓⲗ

Identifiant : 1040
ⲧⲉⲁ

Identifiant : 1041
ⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉ ⲥⲁⲱⲥⲉ ⲉⲁⲟⲉ

Identifiant : 1042
ⲉͷⲩ

Identifiant : 1043
ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ[ⲱ] ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ·ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ

Identifiant : 1044
ⲑⲱⲥⲓⲱⲛ ⲓⲉⲟⲩ

Identifiant : 1045
ⲟⲓⲟ

Identifiant : 1046
ⲑⲏⲟⲥⲁⲛ̣ⲉ· ⲏⲥ̣ⲓⲁⲉ ⲭⲁⲣⲥⲁⲥⲁ

Identifiant : 1047
ⲑⲓⲥⲓⲱⲛ

Identifiant : 1048
ⲟⲓ[ⲉ]

Identifiant : 1049
ⲟⲩⲱⲟⲱⲍⲉⲓ ⲩⲱⲓⲥⲁ· [ⲓⲁ]ⲉⲉ

Identifiant : 1050
ⲉⲓⲍⲏⲧⲁⲉⲉⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲉⲱⲟⲩⲉⲁ·ⲟⲩⲉⲱⲓⲍⲓⲉⲁ· ⲉⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓⲍⲁ ⲍⲉⲓⲉⲁ ⲉⲱⲓⲍⲁⲍ ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ ⲑⲱⲓⲉⲍⲁⲍ ⲟⲍⲱⲍⲱⲁ ⲉⲓⲍⲁⲉⲁⲓ· ⲑⲱⲉⲓⲁⲉⲯⲁ ⲑⲉⲍⲱⲁ

Identifiant : 1051
ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ

Identifiant : 1052
ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ

Identifiant : 1053
ⲛⲱⲱⲱⲉⲓⲉⲁ· ⲱⲛⲓⲁ ⲁⲩⲟⲍⲉ[ⲓ]ⲉ

Identifiant : 1054
ⲱⲟⲛ

Identifiant : 1055
ⲉⲓⲟ

Identifiant : 1056
[ⲱ]ⲓⲉⲩⲁⲓ ⲍⲓⲱⲓⲩⲉ· ⲟⲍⲏⲟⲓⲉⲥ·

Identifiant : 1057
[ⲏ]ⲍⲏⲍⲱⲓⲁ· ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ· [ⲁⲓ]ⲉⲍⲁⲓⲉⲥ ⲟⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲑ]ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ [ⲍⲁ]ⲍⲁⲍⲱⲓ ⲍⲓⲓⲉⲱⲍⲉ [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ [ⲍⲉⲍ]ⲏⲁⲓⲱⲏ ⲍⲉⲍⲏⲱ

Identifiant : 1058
ⲉⲓⲱ̣ⲑⲏⲓ ⲓⲉⲟⲩ

Identifiant : 1059
ⲉ[ⲓⲱⲑⲏⲓ]

Identifiant : 1060
[ⲑⲣⲏⲉⲥⲏ]ⲗ ⲁⲉⲍⲁⲍ· ⲏⲟⲓⲓⲍⲁⲍ

Identifiant : 1061
ⲉ̣ⲟⲉ

   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.018s