402 documents
retourner à la liste
   
402 results (3/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Chaîne barbare 
1122ⲉⲓⲝⲁⲥⲁ· ⲱⲏⲁⲍ· ⲑⲱⲍⲉ̣ⲁⲓ
1123ⲓⲁⲉ̣
1124ⲍⲱⲍⲁ̣ⲓ̣ⲉⲱ ⲓⲉⲟⲩ
1125ⲓⲟⲩ
1126ⲙⲟ̣[ⲝⲁⲓⲁⲉ] ⲥⲏⲍⲁⲍ ⲗⲁⲍⲁⲍ̣ⲉ̣
1127ⲧⲁⲍⲱ̣ⲍⲁⲍⲱⲉ ⲉⲏⲉⲩⲱⲍⲁⲉ ⲁⲉⲏⲣⲍⲏ̣ⲱ̣ ⲑ̣ⲏ̣ⲭⲱⲱⲍⲱⲁ ⲑⲱⲍⲓⲉⲁⲍ ⲃ̣ⲉⲣ̣[ⲍ]ⲁⲉⲥⲁ ⲫⲱⲯⲱⲍⲉⲍ ⲉⲓⲉⲍⲁⲉⲉ ⲱⲉⲥⲩⲫ̣ⲩⲍ ⲍⲉⲓⲍⲉⲱⲍ ⲱⲍⲱⲁⲁⲓⲉ ⲟⲩⲉⲍⲏ̣ⲟⲩⲍ
1128ⲓⲟⲩ
1129ⲍⲱⲍⲁⲓⲉⲱ
1130ⲇⲁⲩⲍⲁⲉ ⲟⲩⲉⲍⲍⲁ ⲑⲱⲍⲱⲉⲁ
1131ⲱⲍⲏⲍⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1132[..]ⲍⲏⲗⲁⲍⲁ ⲗⲁ̣ⲍ̣[ⲁ]ⲱ̣ ⲗⲱⲍ...
1133[……] ⲱⲍⲓⲥ ⲍⲏⲝⲁ[]ⲓ [.....]
1134
ⲗⲁⲱⲍⲁⲍⲱⲏⲱ̣ ⲭ̣...... ⲏⲍ[ⲏ]ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱ ⲁⲣⲁ̣[ⲍⲱ.....] ⲟⲩⲑ̣ⲱⲍⲁ̣ⲓⲥ ⲁⲣⲁⲍ[ⲱ....] ⲱⲍⲱⲍⲁⲓⲁ ⲑⲱ̣[ⲍⲁ....] ⲁⲣⲏⲍⲁⲱⲑ ⲫⲩ̣ⲍ̣[ⲱⲫ...] ⲗⲁⲍⲁⲍⲱⲫⲟⲍ ⲟⲩⲍⲟ[ⲩⲍ...]
1135ⲱⲍⲏⲍⲁⲓ
1136ⲁ̣ⲩ̣ⲥⲁ̣ⲁ̣ⲉ· ⲁⲏⲍⲉⲁⲓ· ⲟⲩⲣⲥⲁⲍⲁⲥ
1137ⲁⲓⲟ
1138[ⲱⲓⲱⲛⲍⲁⲍⲁ ⲓⲉⲟⲩ]
1139ⲉⲩⲱⲍⲍⲁⲍⲱⲉ ⲱ̣ⲍ̣ⲉⲏ̣ⲍ̣ⲁ̣ .ⲫ̣ⲥⲁⲍⲱⲍ ⲑⲁⲍⲏⲉⲍ ..ⲝⲁⲱⲍⲁ ⲑⲏ̣[ⲍ]ⲉ̣ⲁⲓⲉ .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ ⲃⲱⲍⲁⲍⲁⲡⲱⲍ .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ ⲉⲓⲁⲍ̣ⲁ̣ⲉⲙ̣ⲉ̣ ⲙⲁⲓⲍⲁⲏⲍⲓ ⲑⲱ̣ⲍⲱⲏ̣ⲁⲍ
1140ⲱ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲁ
1141[........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲧⲏⲓ
1142[.ⲩ]ⲧ̣
1143[ⲱⲏⲍⲱ]ⲱⲍ ⲓⲉⲟⲩ
1144ⲱⲍⲁ̣[...........] ⲱ̣ⲍ[.].[........] ⲟ.[...]..[.....] ⲑⲉ[....... .........]  ⲁⲭ.ⲍ̣........[..] ⲁⲍ̣ⲏ̣ⲱ̣[.... ......]
 
1145ⲱⲏⲍⲱⲱⲍ
1146ⲱⲓⲉⲥⲟⲁⲝ ⲑⲱⲟⲍⲁⲉⲉ ⲱⲍⲩⲁ....
1147ⲓⲩ[ⲉ]
1148ⲓⲱⲁⲉ· ⲱⲉⲁⲓ ⲉⲓ̣[ⲱⲁ]ⲏ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲉ
1149ⲱⲍⲁⲓⲱ ⲁ ⲓⲱ̣[ⲛⲁ]ⲍ̣ⲏ̣ⲱ· ⲉⲑⲱⲓⲱⲍⲁⲓⲱⲓ ⲱⲛ̣ⲁ̣[ⲍⲱ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲍⲡⲁⲍⲁⲭⲱⲍⲁ ⲏ.ⲩⲍ̣[ⲉⲱⲍⲉ]ⲓⲉ ⲉⲓⲫⲱⲝⲁⲉⲓⲉ ⲑ[ⲱⲛⲁⲙⲁⲱ ⲓ]ⲁⲉⲓⲱⲍⲱⲩⲉ ⲓⲃ.ⲭ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲥ̣.[ⲁ]ⲁⲉⲓⲉ ⲁⲱⲓⲍⲏⲟⲩⲁⲓⲱ ⲃ̣ⲁⲱⲭ̣ⲁ̣ⲍⲁⲓⲱ
1150ⲍⲓⲍⲩⲱ
1151ⲛⲁⲍⲁⲓ· ⲟⲩⲉⲁⲓ ⲉⲏⲱⲓⲏ
1152ⲕⲉⲩ
1153ϩⲩⲕⲉⲟⲟϯⲕ˫
1154ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ ܘܡܐܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܘܢܘܪܝܐܝܠ ܘܫܠܛܝܐܝܠ ܘܡܢܛܪܝܐܝܠ ܘܚܬܡܝܐܝܠ
1155ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ
1156ⲓⲁⲱ
1157ⲟ ⲁ ⲃⲓⲓⲓ ⲓⲱⲓⲉⲓⲓⲟⲓⲟ ⲧⲩ
1158ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲙⲓⲱ
1159ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ
1160ܡܟܝܐܝܠ ܐܣܝܐ ܘܪܘܦܝܐܝܠ ܡܕܘܠܝܐ ܘܓܒܪܝܐܝܠ ܥܒܕܐ ܕܐܕܘܢܝ
1161ܐܝܠܫܕܝ ܘܐܒܪܟܣܣ
1162ⲁ ⲓ̣ⲉ̣ⲟⲩ ⲱ
1163ܝܐܗܝܐܘ ܢܗܪܒܬܡܘܣ ܡܪܥܣ ܡܪܡܪܐܘܬ ܫܫܒܝܒܘܬ ܐܣܬܪ ܡܘܬܐ ܝܫܗܢܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗܗ ܐܐܐܐܐܐܐ
1164ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ
1165ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ
1166ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ
1167ⲓⲉ ⲓⲉ ⲓⲉ
1168ⲉⲛⲭⲑⲟⲛⲓⲛ
1169ܐܬܡܕܓ ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ
1170ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܥܐ
1171ܐܬܡܕܓ ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ
1172ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܥܐ
1173ⲭⲁⲣⲁⲭⲁⲣ
1174ⲁⲣⲭⲁⲣⲱⲭ
1175 ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ
1176ⲙⲁⲣⲭⲟⲩⲣ
1177ⲗⲁⲙⲭⲁⲙⲱⲣ
1178ⲗⲟⲩⲭⲁⲣ
1179ⲗⲁⲣⲁⲱⲭ
1180ⲁⲣⲭⲉⲱⲭ
1181ⲝⲁⲣⲙⲁⲣⲱⲭ
   
402 results (3/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.017s