402 documents
retourner à la liste
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Chaîne barbare 
1257ⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁ
1041ⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉ ⲥⲁⲱⲥⲉ ⲉⲁⲟⲉ
1199ⲱⲩⲏⲓⲱⲍ: ⲟⲩⲁⲓⲉⲁⲁ̣ⲓ̣ⲱⲝ· ⲁⲱ
1115ⲱⲥⲁⲩ ⲉⲍⲑⲉⲓ ⲥⲁⲱⲥⲁⲟⲉⲥ
1113ⲱⲥⲁ̣ⲉⲫ̣[ⲱⲍⲁ] ⲍⲩⲩⲍⲱⲍ ⲍⲉⲍⲱⲁ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲉ̣ ⲑⲱⲥⲁⲉⲍⲁⲓ ⲱⲍⲩⲩⲱⲉⲍ ⲑ̣ⲉⲍⲁⲱ̣ⲍ ⲃⲁⲱ̣ⲍ̣[ⲁⲉⲉ]ⲍ̣ⲉ ⲩⲱⲍⲩ̣ⲍⲱ ⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍ ⲑⲱⲍⲩⲗⲁⲍ
1076ⲱⲟⲫⲩⲝⲁⲓ· ⲝⲫⲁⲓⲉ·ⲫⲩⲝⲁⲓⲍⲁⲓ·
1054ⲱⲟⲛ
1007ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ·
1146ⲱⲓⲉⲥⲟⲁⲝ ⲑⲱⲟⲍⲁⲉⲉ ⲱⲍⲩⲁ....
1081ⲱⲓⲁⲭⲱⲁ ⲱⲍⲱⲍⲁⲱ ⲱⲍⲍⲍⲁⲏⲁ ⲍⲁⲍⲱⲙⲁⲍⲉ ⲱⲍⲁⲍⲉⲱⲍ ⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁ ⲱⲓⲉⲍⲱⲁ ⲫⲁⲍⲱⲱⲍ ⲭⲁⲍⲉ̣ⲍⲱⲓ ⲍⲁⲍⲱⲓⲁ· ⲍⲱⲫ̣ⲏⲉⲓⲁ ⲍⲱⲍⲁⲫⲁⲍⲓ
1117ⲱⲏⲓⲱⲍ ⲓⲉⲟⲩ
1121ⲱⲏⲓⲱⲍ
1145ⲱⲏⲍⲱⲱⲍ
1096ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1100ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ
1217ⲱⲏⲉⲁⲏⲱⲓⲟⲧ ⲓⲉⲟⲩ
1131ⲱⲍⲏⲍⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1135ⲱⲍⲏⲍⲁⲓ
1149ⲱⲍⲁⲓⲱ ⲁ ⲓⲱ̣[ⲛⲁ]ⲍ̣ⲏ̣ⲱ· ⲉⲑⲱⲓⲱⲍⲁⲓⲱⲓ ⲱⲛ̣ⲁ̣[ⲍⲱ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲍⲡⲁⲍⲁⲭⲱⲍⲁ ⲏ.ⲩⲍ̣[ⲉⲱⲍⲉ]ⲓⲉ ⲉⲓⲫⲱⲝⲁⲉⲓⲉ ⲑ[ⲱⲛⲁⲙⲁⲱ ⲓ]ⲁⲉⲓⲱⲍⲱⲩⲉ ⲓⲃ.ⲭ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲥ̣.[ⲁ]ⲁⲉⲓⲉ ⲁⲱⲓⲍⲏⲟⲩⲁⲓⲱ ⲃ̣ⲁⲱⲭ̣ⲁ̣ⲍⲁⲓⲱ
1208ⲱⲍⲁⲁⲓⲱ ⲍⲟⲁⲱⲣ ⲱⲩⲁⲫⲁⲓⲱ
1144ⲱⲍⲁ̣[...........] ⲱ̣ⲍ[.].[........] ⲟ.[...]..[.....] ⲑⲉ[....... .........]  ⲁⲭ.ⲍ̣........[..] ⲁⲍ̣ⲏ̣ⲱ̣[.... ......]
 
1219ⲱⲁⲏⲱ
1031ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1032ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ
1249ⲱⲁⲍⲁⲛⲁⲍⲁⲱ
1270ⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ
1271ⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ
1275ⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ
1140ⲱ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲁ
1029ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ
1006ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣
1004ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ
1005ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ
1183ⲭⲣⲏⲙⲁⲱⲣ
1252ⲭⲁⲭⲁⲍⲁⲱⲣⲁⲍⲁ
1173ⲭⲁⲣⲁⲭⲁⲣ
1222ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ
1214ⲫⲱⲍⲁⲝⲁⲱ ⲱⲝⲁⲓⲱⲝⲁⲓ ⲑⲱⲝⲁⲓⲱ
1083ⲫⲱⲍⲁⲉ ⲱⲓⲱⲍⲩⲁ ⲝⲁⲑⲱⲓⲝⲁⲓ
1105ⲫⲓⲑⲉⲝⲁⲓⲍⲁ ⲩⲩⲓⲝⲩⲁⲓ· ⲗⲓⲑⲟⲍⲁⲍ
1091ⲫⲁ̣ⲓⲍⲁⲍⲉ [ⲉⲏⲓⲁⲥ] ⲏ̣ⲝⲁ[ⲓⲥ]ⲓ
1075ⲫ̣ⲉⲉ
1037ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ ⲁⲭⲱⲃⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ ⲱⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ
1067ⲩⲱⲝⲁⲓ· ⲉⲓⲝⲁⲍⲁ· ⲉ̣[ⲓⲉⲟⲩⲉ]
1195ⲩⲓⲱⲑⲓⲱ ⲓⲉⲟⲩ
1082ⲩⲓⲉ
1033ⲩⲍⲓⲱⲓ· ⲍⲱⲟⲓⲝⲁ ⲓ[ⲉⲟⲁⲍⲑⲉϥ]
1010ⲩⲉⲁ
1114ⲩ[ⲓⲟ]
1040ⲧⲉⲁ
1043ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ[ⲱ] ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ·ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ
1278ⲧⲁⲣⲓⲭⲑⲁⲥ
1127ⲧⲁⲍⲱ̣ⲍⲁⲍⲱⲉ ⲉⲏⲉⲩⲱⲍⲁⲉ ⲁⲉⲏⲣⲍⲏ̣ⲱ̣ ⲑ̣ⲏ̣ⲭⲱⲱⲍⲱⲁ ⲑⲱⲍⲓⲉⲁⲍ ⲃ̣ⲉⲣ̣[ⲍ]ⲁⲉⲥⲁ ⲫⲱⲯⲱⲍⲉⲍ ⲉⲓⲉⲍⲁⲉⲉ ⲱⲉⲥⲩⲫ̣ⲩⲍ ⲍⲉⲓⲍⲉⲱⲍ ⲱⲍⲱⲁⲁⲓⲉ ⲟⲩⲉⲍⲏ̣ⲟⲩⲍ
1191ⲧ̣ⲟⲗ
1120ⲥⲱ̣ⲭⲟ̣ⲩⲍⲱⲁ ⲟ̣ⲩⲭ̣ⲁ̣[ⲁⲩⲓ] ⲱⲍⲓⲱⲍⲁⲉ ⲩⲱⲍⲩⲱ̣ⲍ̣ ⲑ̣ⲩⲍ̣ⲁⲍⲉ̣ⲁⲍ ⲱⲓⲱⲍⲁⲓ ⲧⲁⲩⲍⲱⲑⲁⲱ ⲃⲏⲍⲁ̣ⲍ̣ⲩⲱ ⲟⲩⲉⲍⲱⲁⲓ ⲑⲓⲱⲍⲁ̣ⲓ̣ⲉⲓ ⲁⲩⲍⲉⲫ̣ⲱⲉ .....ⲱ
1280ⲥⲁⲍⲁⲫⲁⲣⲁⲥ
1111ⲥ̣ⲓⲁ
1182ⲣⲱⲭⲁⲣ
1291ⲡⲛⲟϭ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ
1021ⲡⲓⲅⲉⲣⲁⲇⲁⲙⲁ[.]ⲁ·
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.027s