402 documents
retourner à la liste
   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
1001

Identifiant: 1001

abara barbarica borbon cabradu brabarasaba

1002

Identifiant: 1002

ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ

1003

Identifiant: 1003

ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ ⲁⲱⲱⲉⲉⲱⲱⲱⲏⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲟⲟⲟⲟⲟⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲩⲩⲩⲩⲩⲩⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲍⲱⲍⲁⲍⲱⲑ

1004

Identifiant: 1004

ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

1005

Identifiant: 1005

ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

1006

Identifiant: 1006

ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣

1007

Identifiant: 1007

ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ·

1008

Identifiant: 1008

ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ· ⲑⲉⲉⲓⲱⲍⲟⲁⲉ· ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ· ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ· ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ ⲩⲱⲫⲱⲍⲉⲓⲉ· ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ· ⲉⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ· ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ· ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ· ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ· ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ·

1009

Identifiant: 1009

ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ. ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ

1010

Identifiant: 1010

ⲩⲉⲁ

1011

Identifiant: 1011

ⲟⲁⲍⲓⲱ ⲓⲉⲟⲩ

1012

Identifiant: 1012

ⲟⲁⲍⲓⲱ

1013

Identifiant: 1013

ⲛⲉⲟ

1014

Identifiant: 1014

ⲓⲁⲱⲑ

1015

Identifiant: 1015

[.]ⲃⲁ[....]ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲃⲁⲃⲁ

1016

Identifiant: 1016

..]ⲁⲣⲃ[....]

1017

Identifiant: 1017

ⲁⲓⲑⲟⲯ ⲇⲟⲝⲟⲙⲉⲇⲱⲛ ⲇⲟⲙ[....]

1019

Identifiant: 1019

ⲡ̣ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

1020

Identifiant: 1020

ⲁⲣⲙⲟⲍⲏⲗ· ⲟⲣⲱⲓ̈ⲁⲏⲗ· ⲇⲁⲩ[....] ⲏⲗⲏⲗ[..]

1021

Identifiant: 1021

ⲡⲓⲅⲉⲣⲁⲇⲁⲙⲁ[.]ⲁ·

1022

Identifiant: 1022

ⲙⲓⲣⲱⲭⲉⲓⲣⲟⲑⲉⲧⲟⲩ

1023

Identifiant: 1023

ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

1024

Identifiant: 1024

ⲓⲉⲓ

1025

Identifiant: 1025

ⲁⲧⲟ

1026

Identifiant: 1026

ⲉⲓⲁⲍⲱⲓ ⲓⲉⲟⲩ

1027

Identifiant: 1027

ⲉ[ⲓ]ⲁⲍⲱⲓ

1028

Identifiant: 1028

[ⲉⲟⲩ]

1029

Identifiant: 1029

ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ

1030

Identifiant: 1030

ⲍⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ ⲱⲍⲉⲁⲓⲉⲁ ⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲓ ⲱⲍⲁⲱⲍⲁ ⲑⲱⲍⲁⲍⲁⲝⲁⲓ ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ ⲛⲁⲱ[ⲍ]ⲁⲉⲓⲁⲓ ⲩⲍⲁⲓⲉⲱⲍ [ⲙ]ⲁⲣⲁⲍⲁⲍ ⲡⲁⲓⲉⲱⲍⲁⲍⲉ ⲱⲍⲁ[ⲁ]ⲉⲍ ⲟⲩⲉⲡⲁⲍⲁⲍ

1031

Identifiant: 1031

ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲓⲉⲟⲩ

1032

Identifiant: 1032

ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ

1033

Identifiant: 1033

ⲩⲍⲓⲱⲓ· ⲍⲱⲟⲓⲝⲁ ⲓ[ⲉⲟⲁⲍⲑⲉϥ]

1034

Identifiant: 1034

ⲓⲟⲉ

1035

Identifiant: 1035

ⲉⲓⲉⲁⲉ· ⲱⲉⲉⲓⲁ· ⲑⲓⲉⲅⲭⲱⲛ

1036

Identifiant: 1036

ⲅ̣ⲁⲁ

1037

Identifiant: 1037

ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ ⲁⲭⲱⲃⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ ⲱⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ

1038

Identifiant: 1038

ⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ

1039

Identifiant: 1039

ⲉⲓⲝⲧⲁⲱ ⲉⲓⲍⲁⲏⲉ ⲑⲱⲓⲉⲓⲗ

1040

Identifiant: 1040

ⲧⲉⲁ

1041

Identifiant: 1041

ⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉ ⲥⲁⲱⲥⲉ ⲉⲁⲟⲉ

1042

Identifiant: 1042

ⲉͷⲩ

1043

Identifiant: 1043

ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ[ⲱ] ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ·ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ

1044

Identifiant: 1044

ⲑⲱⲥⲓⲱⲛ ⲓⲉⲟⲩ

1045

Identifiant: 1045

ⲟⲓⲟ

1046

Identifiant: 1046

ⲑⲏⲟⲥⲁⲛ̣ⲉ· ⲏⲥ̣ⲓⲁⲉ ⲭⲁⲣⲥⲁⲥⲁ

1047

Identifiant: 1047

ⲑⲓⲥⲓⲱⲛ

1048

Identifiant: 1048

ⲟⲓ[ⲉ]

1049

Identifiant: 1049

ⲟⲩⲱⲟⲱⲍⲉⲓ ⲩⲱⲓⲥⲁ· [ⲓⲁ]ⲉⲉ

1050

Identifiant: 1050

ⲉⲓⲍⲏⲧⲁⲉⲉⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲉⲱⲟⲩⲉⲁ·ⲟⲩⲉⲱⲓⲍⲓⲉⲁ· ⲉⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓⲍⲁ ⲍⲉⲓⲉⲁ ⲉⲱⲓⲍⲁⲍ ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ ⲑⲱⲓⲉⲍⲁⲍ ⲟⲍⲱⲍⲱⲁ ⲉⲓⲍⲁⲉⲁⲓ· ⲑⲱⲉⲓⲁⲉⲯⲁ ⲑⲉⲍⲱⲁ

1051

Identifiant: 1051

ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ

1052

Identifiant: 1052

ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ

1053

Identifiant: 1053

ⲛⲱⲱⲱⲉⲓⲉⲁ· ⲱⲛⲓⲁ ⲁⲩⲟⲍⲉ[ⲓ]ⲉ

1054

Identifiant: 1054

ⲱⲟⲛ

1055

Identifiant: 1055

ⲉⲓⲟ

1056

Identifiant: 1056

[ⲱ]ⲓⲉⲩⲁⲓ ⲍⲓⲱⲓⲩⲉ· ⲟⲍⲏⲟⲓⲉⲥ·

1057

Identifiant: 1057

[ⲏ]ⲍⲏⲍⲱⲓⲁ· ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ· [ⲁⲓ]ⲉⲍⲁⲓⲉⲥ ⲟⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓ [ⲑ]ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ [ⲍⲁ]ⲍⲁⲍⲱⲓ ⲍⲓⲓⲉⲱⲍⲉ [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ [ⲍⲉⲍ]ⲏⲁⲓⲱⲏ ⲍⲉⲍⲏⲱ

1058

Identifiant: 1058

ⲉⲓⲱ̣ⲑⲏⲓ ⲓⲉⲟⲩ

1059

Identifiant: 1059

ⲉ[ⲓⲱⲑⲏⲓ]

1060

Identifiant: 1060

[ⲑⲣⲏⲉⲥⲏ]ⲗ ⲁⲉⲍⲁⲍ· ⲏⲟⲓⲓⲍⲁⲍ

1061

Identifiant: 1061

ⲉ̣ⲟⲉ

   
402 results (1/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.143s