402 documents
retourner à la liste
   
402 results (2/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Chaîne barbare 
1062[ⲑⲱⲣⲁⲍ]ⲁ̣· ⲉⲓⲉⲁ̣ⲩⲍ [ⲉⲁⲍⲁ]
1063[ⲟⲩⲉ]
1064
[ⲡⲣⲱ]ⲁⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁ̣.ⲭ̣ⲱ̣ⲁ [ⲁ]ⲡ̣ⲁⲱⲍⲁⲍ ⲱ̣ⲍⲁⲍⲁⲉⲍⲟⲩⲍⲁⲉ [ⲍ]ⲱⲫⲱⲍⲁ ⲫⲩⲍⲁⲥⲁ [ⲩⲱ]ⲫⲱⲍⲁⲥ [ⲑ]ⲱ̣ⲫⲱ̣ⲍⲁ [ⲉⲓⲍ]ⲫⲓⲱⲓⲁ ⲟ[ⲩ]ⲉⲍⲩⲱ [ⲑⲉⲍⲉ]ⲁⲍⲁ ⲃⲁⲥⲁⲍⲁⲍ
1065ⲓⲍⲁⲏⲓⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1066ⲓ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲏ̣[ⲓⲁ]
1067ⲩⲱⲝⲁⲓ· ⲉⲓⲝⲁⲍⲁ· ⲉ̣[ⲓⲉⲟⲩⲉ]
1068[ⲉⲁⲍ]
1069[ⲛⲁⲉⲓⲉⲟ ⲁⲓⲍⲁⲁ ⲁⲓⲱⲟ]
1070[ⲟⲩⲉⲍⲁⲓⲧⲁ ⲍⲏⲱⲙⲁⲉ ⲏⲗⲙⲱⲍⲁⲍ ⲁⲉⲩⲍⲱⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲏⲍⲏⲓ ⲍⲏⲍⲉⲁⲓ ⲍⲉ̣ⲍⲟⲩⲥ ⲟⲩⲍⲟⲩⲉ ⲉⲟⲩⲍⲟⲩⲁ ⲍⲱⲍⲁⲓⲉ ⲍⲱⲱⲁⲍⲁ ⲱⲍⲱⲱⲁⲍⲉ]
1071ⲟⲓⲏⲍⲍⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1072ⲟⲓⲏⲍⲍⲁ
1073ⲛⲁⲱ̣[ⲱⲝⲁⲓⲉ ⲱⲁⲟⲍ ⲉⲧⲁⲍⲉⲓ]
1074[ⲱⲟⲱ]
1075ⲫ̣ⲉⲉ
1076ⲱⲟⲫⲩⲝⲁⲓ· ⲝⲫⲁⲓⲉ·ⲫⲩⲝⲁⲓⲍⲁⲓ·
1077ⲟⲍⲍⲁⲍⲏⲓⲁ ⲉⲓⲁⲍⲁⲍⲱⲁⲓ ⲉ̣ⲓⲁⲍⲱⲱⲱⲁⲓ· ⲱⲍⲁⲓⲉⲱⲁⲉ ⲱⲝⲁⲓⲁⲉ· ⲑⲱⲝⲁⲓⲉⲁ ⲱⲫⲱⲝⲁⲍⲁ ⲍⲁⲍⲉⲍⲁⲓ ⲟⲩⲉⲁⲥⲍⲁ ⲱⲟⲩⲉⲝⲁⲓ ⲫⲱⲍⲁⲍⲱ ⲍⲱⲍⲁⲭⲱⲍ
1078[ⲁⲓⲱⲍⲏ ⲓⲉⲟⲩ]
1079ⲓⲟⲉ
1080[ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ⲁⲍⲁ]ⲍ̣ ⲁⲍⲁⲉⲍⲏ
1081ⲱⲓⲁⲭⲱⲁ ⲱⲍⲱⲍⲁⲱ ⲱⲍⲍⲍⲁⲏⲁ ⲍⲁⲍⲱⲙⲁⲍⲉ ⲱⲍⲁⲍⲉⲱⲍ ⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁ ⲱⲓⲉⲍⲱⲁ ⲫⲁⲍⲱⲱⲍ ⲭⲁⲍⲉ̣ⲍⲱⲓ ⲍⲁⲍⲱⲓⲁ· ⲍⲱⲫ̣ⲏⲉⲓⲁ ⲍⲱⲍⲁⲫⲁⲍⲓ
1082ⲩⲓⲉ
1083ⲫⲱⲍⲁⲉ ⲱⲓⲱⲍⲩⲁ ⲝⲁⲑⲱⲓⲝⲁⲓ
1084ܥܫ[.]ܐܩܝܗ ܚܡܪܝܐܝܠ ܘܫܪܝܐܝܠ [...] ܕܝܗܐܕܘܢܩܡܝܐ ܢܐܝܐ ܐܘ ܐܘ
1085ⲓ[ⲏⲱⲟ]ⲟⲩⲍ̣ⲁ̣ⲁ
1086ⲏⲅⲇ
1087[ⲱ]ⲝ̣ⲏⲁⲓ ⲟⲩⲅⲝⲁⲓ ⲝⲁⲍⲁⲁⲓ
1088ⲓ[ⲏⲱⲟⲟ]ⲩⲍ̣[ⲁⲁ] ⲓⲉ[ⲟⲩ]
1089ⲓⲉⲍⲏⲙⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1090[ⲓⲟⲩ]
1091ⲫⲁ̣ⲓⲍⲁⲍⲉ [ⲉⲏⲓⲁⲥ] ⲏ̣ⲝⲁ[ⲓⲥ]ⲓ
1092ⲁ̣[ⲙⲁ]ⲍⲱⲓⲉⲍ ⲙⲁⲍⲁⲍⲱⲉⲩ ⲍⲱ̣[ⲭ]ⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲟⲉⲓⲍⲁⲍⲏ ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱⲁⲓⲉ ⲍⲏⲍⲍⲏⲁⲓ [ⲱⲱ]ⲱⲍⲁⲓ ⲫⲱ̣ⲍ̣ⲁ̣[ⲍ]ⲱⲓ [ⲱ]ⲍⲱⲱⲓⲉⲍ ⲉⲓⲍⲁⲍⲱ ⲟⲩⲑⲏⲍⲁⲓ ⲑⲱⲟⲩⲍⲁⲍ
1093ⲓⲉⲍⲏⲙⲁ
1094[ⲟⲩⲝⲁⲃⲉ] ⲉⲝⲁⲁⲍⲁⲓ· ⲁⲍⲏⲝⲓⲁⲓ
1095ⲃ̣[ⲁ]ⲓ
1096ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1097[ⲓⲟⲩ]
1098ⲛⲁⲝⲓⲁⲍⲁⲍ ⲁ̣[ⲏⲝⲑⲟⲁⲫ] ⲛⲁⲝⲩⲁⲓⲉ
1099ⲑ̣[ⲱ]ⲥ̣ⲁ̣[ⲍⲁ]ⲱ̣ⲍ ⲟⲩⲍⲁⲱⲍ ⲱⲉⲓ̣ⲍⲁⲁ̣ⲓ̣ ⲟⲩⲉⲍⲁⲍⲱⲓ ⲱⲍⲁⲍⲓⲏⲓⲉ· ⲱⲝⲁⲍⲁⲍⲱⲁ ⲑⲏⲥⲁⲩⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱ ⲍⲁⲩⲍⲁⲱⲍⲉⲩⲓⲁ ⲱⲍⲁⲓ[ⲍ]ⲏⲁⲓ ⲱⲝⲁⲍⲁⲫⲱⲍⲁ ⲍⲩ̣ⲩⲱⲍⲁⲍ ⲩⲟⲍⲱⲭⲁⲍⲁ
1100ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ
1101ⲟⲩⲓⲍⲁⲉ ⲉⲩ̣ⲑⲟⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁⲓⲉⲩ
1102ⲓⲟⲩ
1103ⲍⲁⲓⲍ[ⲱⲁ] ⲓ̣ⲉⲟⲩ̣
1104[ⲓⲉ]ⲟ
1105ⲫⲓⲑⲉⲝⲁⲓⲍⲁ ⲩⲩⲓⲝⲩⲁⲓ· ⲗⲓⲑⲟⲍⲁⲍ
1106ⲏⲗⲁⲍⲁⲍⲱⲓⲱⲓⲁ: ⲱⲓⲍⲓⲱⲏ· ⲍⲩⲫⲱⲥⲁⲱⲍ· ⲍⲟⲩⲍⲁⲓⲉ ⲱⲩⲍⲱⲩⲉⲍ ⲫⲱⲍⲉⲁⲃ ⲯⲱⲍⲁⲫⲓ· ⲱⲍⲁⲍⲱⲥ̣ ⲍⲱⲍⲉⲁⲯ ⲁⲍⲱⲍⲉⲍⲁ ⲍⲉⲍⲱⲓⲁⲥ ⲁⲍⲱⲫⲁⲁⲓ
1107ⲍⲁⲓⲍⲱⲁ
1108ϣ̣ⲓⲁⲥⲁⲉ ⲍⲑⲟⲱⲍⲁⲥ · ⲓ̣ⲱⲝⲓⲁ
1109ⲓⲟⲓ
1110ⲓ̣ⲱⲣⲁⲍ̣ⲍ̣ⲁ ⲓⲉⲟⲩ
1111ⲥ̣ⲓⲁ
1112ⲉⲥ̣[ⲁⲝⲁⲁⲥ ⲓⲱⲉⲥⲁⲁ] ⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲥⲁ
1113ⲱⲥⲁ̣ⲉⲫ̣[ⲱⲍⲁ] ⲍⲩⲩⲍⲱⲍ ⲍⲉⲍⲱⲁ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲉ̣ ⲑⲱⲥⲁⲉⲍⲁⲓ ⲱⲍⲩⲩⲱⲉⲍ ⲑ̣ⲉⲍⲁⲱ̣ⲍ ⲃⲁⲱ̣ⲍ̣[ⲁⲉⲉ]ⲍ̣ⲉ ⲩⲱⲍⲩ̣ⲍⲱ ⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍ ⲑⲱⲍⲩⲗⲁⲍ
1114ⲩ[ⲓⲟ]
1115ⲱⲥⲁⲩ ⲉⲍⲑⲉⲓ ⲥⲁⲱⲥⲁⲟⲉⲥ
1116ⲓⲱⲣⲁⲍⲍⲱ
1117ⲱⲏⲓⲱⲍ ⲓⲉⲟⲩ
1118ⲉⲟⲓ
1119ⲑⲱⲉ̣ⲉⲍⲁ[ⲓ] ⲥⲱⲍⲟⲁⲉⲁ· ⲍⲱⲍⲓⲁⲉ
1120ⲥⲱ̣ⲭⲟ̣ⲩⲍⲱⲁ ⲟ̣ⲩⲭ̣ⲁ̣[ⲁⲩⲓ] ⲱⲍⲓⲱⲍⲁⲉ ⲩⲱⲍⲩⲱ̣ⲍ̣ ⲑ̣ⲩⲍ̣ⲁⲍⲉ̣ⲁⲍ ⲱⲓⲱⲍⲁⲓ ⲧⲁⲩⲍⲱⲑⲁⲱ ⲃⲏⲍⲁ̣ⲍ̣ⲩⲱ ⲟⲩⲉⲍⲱⲁⲓ ⲑⲓⲱⲍⲁ̣ⲓ̣ⲉⲓ ⲁⲩⲍⲉⲫ̣ⲱⲉ .....ⲱ
1121ⲱⲏⲓⲱⲍ
   
402 results (2/7 pages)     1234567       
filtrer par Chaîne barbare  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.03s