292 documents
retourner à la liste
   
292 results (2/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Citation 
1180
Ⲍⲱⲧ̄ⲙ̄  ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲓⲱϣ ⲉϩⲣⲁï  ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲙⲁⲁⲁϥ ⲡⲡⲁⲛⲇⲱⲕⲣⲁⲇⲱⲣ ⲡⲛⲟⲩⲥ ⲉⲧϩⲏⲡ ϩⲙ̄ ⲡⲓⲱⲧ ⲡϣⲉⲣⲙⲙⲓⲥⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲙ̄ⲛ̄ ⲉⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁϥⲗⲁ
1004
ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
| ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
| ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
|| ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
| ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
| ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ
1026
ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲓⲃ  ⲉⲓⲟ]
| [ⲡϣ]ⲟⲙⲛⲧ ⲛⲫⲩⲗⲁⲝ
| [ⲱ]ⲓ̣ⲉⲩ̣ⲁⲓ ⲍⲓⲱⲩⲉ· ⲟⲍⲏⲓⲉⲥ·
|| [ⲡ]ⲓ̣ⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| [ⲏ]ⲍ̣ⲏⲍⲱⲓⲁ· ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ·
| [ⲁⲓ]ⲉ̣ⲍⲁⲓⲉⲥ ⲟⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓ
| [ⲑ]ⲱ̣ⲓⲉⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ
| [ⲍⲁ]ⲍⲁⲍⲱⲓ ⲍⲓⲓⲉⲱⲍⲉ
|| [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ
| [ⲍⲉⲍ]ⲏⲁⲓⲱⲏ ⲍⲉⲍⲏⲱ
1003
ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ
|| ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ
1047
ⲓⲉⲟⲩ [ⲓⲑ]________________[ⲓⲟⲩ]___________________
| ⲡ̣[ⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] ⲛⲁⲝⲁⲍⲁⲍ
| ⲁ̣[ⲏⲝⲑⲁⲫ] ⲛⲁⲝⲁⲓⲉ·
|| ⲓⲃ [ⲙⲡⲣⲟ]ⲃⲟⲗⲏ
| ⲑ̣[ⲱ]ⲥ̣ⲁ̣[ⲍⲁ]ⲱ̣ⲍ ⲟⲩⲍⲁⲱⲍ
| ⲱⲉⲓ̣ⲍⲁⲁ̣ⲓ̣ ⲟⲩⲉⲍⲁⲍⲱⲓ
| ⲱⲍⲁⲍⲓⲏⲓⲉ· ⲱⲝⲁⲍⲁⲍⲱⲁ
| ⲑⲏⲥⲁⲩⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱ ⲍⲁⲩⲍⲁⲱⲍⲉⲩⲓⲁ
|| ⲱⲍⲁⲓ[ⲍ]ⲏⲁⲓ ⲱⲝⲁⲍⲁⲫⲱⲍⲁ
| ⲍⲩ̣ⲩⲱⲍⲁⲍ ⲩⲟⲍⲱⲭⲁⲍⲁ
1053
ⲓⲉⲟⲩ [ⲕⲅ]        ⲥ̣ⲓⲁ
| ⲡϣ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲧ̣ ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲉⲥ̣[ⲁⲝⲁⲁ ⲓⲱⲉⲥⲁ] ⲉⲱⲍⲁⲉⲥⲁ
|| ⲡ[ⲓ]ⲃ ⲙⲡ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ̣
| ⲱⲥⲁ̣ⲉⲫ̣[ⲱⲍⲁ] ⲍⲩⲩⲍⲱⲍ
| ⲍⲉⲍⲱⲁ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲉ̣ ⲑⲱⲥⲁⲉⲍⲁⲓ
| ⲱⲍⲩⲩⲱⲉⲍ ⲑ̣ⲉⲍⲁⲱ̣ⲍ
| ⲃⲁⲱ̣ⲍ̣[ⲁⲉⲉ]ⲍ̣ⲉ ⲩⲱⲍⲩ̣ⲍⲱ
|| ⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍ ⲑⲱⲍⲩⲗⲁⲍ
| ⲱⲍⲁⲗⲁⲍⲱⲉ ⲑⲱⲍⲱⲉⲍⲁⲉ
1112
ⲓⲉⲟⲩ ⲇ   _________ⲁⲩⲉ_____________
|| ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡϣⲟⲙⲛⲧ
| ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲟⲩⲱ̣ⲉⲓⲟⲉⲁⲉⲩ ⲁⲍⲁ
| ⲁⲓⲉⲉ· | ⲛⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ
| ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲍⲱⲍⲁⲓⲱⲓⲱⲁⲓ̣
|| ⲑⲱⲓⲁⲱⲍⲁ̣· ⲓⲉⲩⲁⲍⲁⲍⲁ
| ⲭⲱⲍⲁⲙⲁⲣⲉⲍ ⲁⲩⲱⲝⲛ̣ⲁ
| ⲱⲓⲱⲥⲁⲥⲁⲟ̣ ⲓⲉⲥⲱⲱⲟ̣ⲁ
| ⲑⲉⲱⲍⲩⲉⲓⲁ· ⲃⲏⲱⲍⲁⲍ
| ⲫⲱⲁⲓ ⲁⲍⲁ· ⲭⲱⲛⲁⲓ̣ⲍⲁⲓⲱ
1107
ⲓⲉⲟⲩ ⲉ   
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ· | ⲁⲓⲉⲥ ⲱⲁⲩ· ⲓⲟⲉⲍⲁ·
ⲛⲁ || ϩⲱⲱϥ ⲛⲉ ⲛⲉⲡⲣⲟ|ⲃⲟⲗⲟⲟ̣ⲩⲉ· ⲓⲱⲁⲑⲏⲥⲁⲁⲍ·
| ⲁⲱⲥⲁⲑ̣ⲱⲓⲁⲍ· ⲁ̣ⲑ[ⲁ]ⲙⲁⲓⲁⲱ·
| ⲓⲱⲍⲁ[ⲭ]ⲱ̣ⲉ· ⲱⲓⲉⲙⲁⲣⲁ·
| ⲱⲱⲱⲁ̣ⲁⲍⲁ· ⲁⲉⲑⲏⲓⲁⲱⲍ·
|| ⲱⲍⲭⲱⲛⲁ ⲑⲱⲣⲙⲱⲍⲁ·
| ⲱⲍ̣ⲙⲏⲍⲱⲍ· ⲑⲱⲓⲱⲍⲉⲓⲁ
| ⲍ̣ⲁ̣ⲉⲗⲭⲱⲍⲍⲁ·
1006
ⲓⲉⲟⲩ ⲏ           ⲛⲉ̣[ⲟ]
|| ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟ|ⲗⲟⲟⲩⲉ ⲭⲱ̣ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗ. ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· | ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ· | ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ· ⲑⲉⲉⲓⲱ̣ⲍⲁⲉ· | ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ· ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ· | ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ ⲩⲱⲫⲱⲍⲉⲓⲉ· | ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ· ⲉ̣ⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ· | ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ· ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ· | ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ· ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ·
1023
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲁ                ⲟⲓ̣[ⲉ]
| ⲡ̣ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲟ̣ⲩ|ⲱⲱ̣ⲍⲉⲓ ⲩⲱⲥⲁ·
[ⲓⲁ]ⲉⲉ̣ ⲙⲡⲣⲟ||ⲃⲟⲗⲏ ⲓⲃ
| ⲉⲓⲍⲏⲧⲁⲉⲉⲓⲁ
| ⲟⲩⲉⲓⲉⲱⲟⲩⲉⲁ·
| ⲟⲩⲉ̣ⲱⲓⲍⲓⲉⲁ· ⲉⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓⲍⲁ
| ⲍⲉⲓⲉⲁ ⲉⲱⲓⲍⲁⲍ ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ
|| ⲑⲱⲓⲉⲍ̣ⲁⲍ ⲟⲍⲱⲍⲱⲁ
| ⲉⲓⲍⲁⲉⲁⲓ· ⲑⲱⲉⲓⲁⲉⲯⲁ
| ⲑⲉⲍⲱ̣ⲁⲓ
1032
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉ       [ⲉⲁⲍ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛⲁⲉⲓⲉⲟ | ⲁⲓⲍⲁ ⲁⲓⲱ
| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
|| ⲟⲩⲉⲍⲁⲓⲧⲁ ⲍⲏⲱⲙⲁⲉ
| ⲏⲗⲙⲱⲍⲁⲍ ⲁⲉⲩⲍⲱⲍⲁⲓⲉ
| ⲱⲍⲏⲍⲏⲓ ⲍⲏⲍⲉⲁⲓ
| ⲍⲉ̣ⲍⲟⲩⲥ ⲟⲩⲍⲟⲩⲉ ⲉⲟⲩⲍⲟⲩⲁ
| ⲍⲱⲍⲁⲓⲉ ⲍⲱⲱⲁⲍⲁ
|| ⲱⲍⲱⲱⲁⲍⲉ]
1044
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲏ  ____________________[ⲓⲟⲩ]
[ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] ⲫⲁ̣ⲓⲍⲁⲍⲉ | [ⲉⲏⲓⲁⲥ] ⲏ̣ⲝⲁ[ⲓⲥ]ⲓ
|| [ⲡⲓⲃ ⲙ]ⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ
| ⲁ̣[ⲙⲁ]ⲍⲱⲓⲉⲍ ⲙⲁⲍⲁⲍⲱⲉⲩ
| ⲍⲱ̣[ⲭ]ⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲟⲉⲓⲍⲁⲍⲏ
| ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱⲁⲓⲉ ⲍⲏⲍⲍⲏⲁⲓ
| [ⲱⲱ]ⲱⲍⲁⲓ ⲫⲱ̣ⲍ̣ⲁ̣[ⲍ]ⲱⲓ
|| [ⲱ]ⲍⲱⲱⲓⲉⲍ ⲉⲓⲍⲁⲍⲱ
| ⲟⲩⲑⲏⲍⲁⲓ ⲑⲉⲱⲟⲩⲍⲁⲍ
 
1062
ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲋ   ...
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [.........]
| ⲱⲍⲓⲥ ⲍⲏⲝⲁ[ⲟ]ⲓ [.....]
|| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲗⲁⲱⲍⲁⲍⲱⲏⲱ̣  ⲭ̣[......]
| ⲏⲍ[ⲏ]ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱ ⲁⲣⲁ̣[ⲍⲱ.....]
| ⲟⲩⲑ̣ⲱⲍⲁ̣ⲓⲥ ⲁⲣⲁⲍ[ⲱ....]
| ⲱⲍⲱⲍⲁⲓⲁ ⲑⲱ̣[ⲍⲁ....]
|| ⲁⲣⲏⲍⲁⲱⲑ ⲫⲩ̣ⲍ̣[ⲱⲫ...]
|  ⲗⲁⲍⲁⲍⲱⲫⲟⲍ ⲟⲩⲍⲟ[ⲩⲍ...]

 
1117
ⲓⲟⲉⲓⲁ̣[ⲱ]ⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ ⲓⲉ̣ⲟ̣ⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ
ⲛⲧⲉⲣⲉϯⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ϩⲛ ⲛⲉ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲁⲝⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲁⲓⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲣⲉϩⲉⲛⲕⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ·
1020
ⲓⲉⲟⲩ ⲓ                         ⲉͷⲩ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲱⲩⲥⲁⲏ̣ⲉⲓⲉ  | ⲥⲁⲱⲥⲉ
ⲉⲁⲟⲉ̣
__________________________________
|| ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ
| ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ· ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ̣[ⲱ]
| ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ
| ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ· ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·
| ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ· ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ
|| ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ· ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ·
1059
ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲉ   ⲓⲟⲩ
| ⲡⲅ ⲙⲫ̣ⲩ̣ⲗ̣ⲁⲝ
| ⲙⲟ̣[ⲝⲁⲓⲁⲉ] ⲥⲏⲍⲁⲍ
|| ⲗⲁⲍⲁⲍ̣ⲉ̣
| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲧⲁⲍⲱ̣ⲍⲁⲍⲱⲉ ⲉⲏⲉⲩⲱⲍⲁⲉ
| ⲁⲉⲏⲣⲍⲏ̣ⲱ̣ ⲑ̣ⲏ̣ⲭⲱⲱⲍⲱⲁ
| ⲑⲱⲍⲓⲉⲁⲍ ⲃ̣ⲉⲣ̣[ⲍ]ⲁⲉⲥⲁ
|| ⲫⲱⲯⲱⲍⲉⲍ ⲉⲓⲉⲍⲁⲉⲉ
| ⲱⲉⲥⲩⲫ̣ⲩⲍ ⲍⲉⲓⲍⲉⲱⲍ
| ⲱⲍⲱⲁⲁⲓⲉ ⲟⲩⲉⲍⲏ̣ⲟⲩⲍ
1177
ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ· ⲁϥⲡⲱⲣϣ ⲛⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛϩⲃⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉⲓⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲛⲏⲣⲡ ⲉϩⲣⲁ ϩⲓϫⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ϩⲓϫⲱϥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲏⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁϥⲕⲱ ⲛϩⲉ〈ⲛ〉ⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ϩⲣⲁ ϩⲓϫⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲣ̣ⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥ ⲥⲫⲣ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲧⲉⲥϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲧⲉ ⲧⲁ ⲉⲏⲍⲱⲍⲁⲍ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲥⲁⲍⲁⲫⲁⲣⲁⲥ
1029
ⲓⲉⲟⲩ̣ ⲓ[ⲇ                ⲟⲩⲉ]
| [ⲡϣⲟⲙ]ⲛ̣ⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| [ⲑⲱⲣⲁⲍ]ⲁ̣· ⲉⲓⲉⲁ̣ⲩⲍ
|| [ⲉⲁⲍⲁ] ⲡ̣ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| [ⲡⲣⲱ]ⲁⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁ̣.ⲭ̣ⲱ̣ⲁ
| [ⲁ]ⲡ̣ⲁⲱⲍⲁⲍ
| ⲱ̣ⲍⲁⲍⲁⲉⲍⲟⲩⲍⲁⲉ
| [ⲍ]ⲱⲫⲱⲍⲁ ⲫⲩⲍⲁⲥⲁ
|| [ⲩⲱ]ⲫⲱⲍⲁⲥ [ⲑ]ⲱ̣ⲫⲱ̣ⲍⲁ
| [ⲉⲓⲍ]ⲫⲓⲱⲓⲁ ⲟ[ⲩ]ⲉⲍⲩⲱ
| [ⲑⲉⲍⲉ]ⲁⲍⲁ ⲃⲁⲥⲁⲍⲁⲍ
1070
ⲓⲉⲟⲩ ⲍ ____________ⲓⲩ[ⲉ]____________
| ⲡ̣ⲅ̣ [ⲙⲫⲩ]ⲗⲁⲝ ⲓⲱⲁⲉ· ⲱⲉⲁⲓ
| ⲉⲓ̣[ⲱⲉⲁ]ⲏ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲉ  ⲱⲍⲁⲓⲱ ⲁ
| ⲓⲱ̣[ⲛⲁ]ⲍ̣ⲏ̣ⲱ· ⲉⲑⲱⲓⲱⲍⲁⲓⲱⲓ
|| ⲱⲛ̣ⲁ̣[ⲍⲱ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲍⲡⲁⲍⲁⲭⲱⲍⲁ
| ⲏ.ⲩⲍ̣[ⲉⲱⲍⲉ]ⲓⲉ ⲉⲓⲫⲱⲝⲁⲉⲓⲉ
| ⲑ[ⲱⲛⲁⲙⲁⲱ ⲓ]ⲁⲉⲓⲱⲍⲱⲩⲉ
| ⲓⲃ.ⲭ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲥ̣.[ⲁ]ⲁⲉⲓⲉ ⲁⲱⲓⲍⲏⲟⲩⲁⲓⲱ
| ⲃ̣ⲁⲱⲭ̣ⲁ̣ⲍⲁⲓⲱ·
1018
ⲓⲉⲟⲩ ⲑ
___________________ⲅ̣ⲁⲁ__________________
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡⲅⲙⲫⲩⲗ | ⲉⲓⲉⲁⲉ· ⲱⲉⲉⲓⲁ· ⲑⲓⲉⲅⲭⲱⲛ
ⲛⲁ || ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲭⲱ|ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ
| ⲁⲭ̣ⲱⲃ̣ⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ
| ⲱ̣ⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ
|| ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ
| ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ
| [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ·
1008
ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲁ  [ⲉⲟⲩ]
| [ⲡϣⲟⲙⲛⲧ] ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ
|| ⲓ̣ⲃ ⲙ̣ⲡ̣[ⲣ]ⲟⲃⲟ̣ⲗ̣ⲏ
| ⲍⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ ⲱⲍⲉⲁⲓⲉⲁ
| ⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲓ ⲱⲍⲁⲱⲍⲁ
| ⲑⲱⲍⲁⲍⲁⲝⲁⲓ ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ
| ⲛⲁⲱ[ⲍ]ⲁⲉⲓⲁⲓ ⲩⲍⲁⲓⲉⲱⲍ
|| [ⲙ]ⲁⲣⲁⲍ̣ⲁⲍ ⲡⲁⲓⲉⲱⲍⲁⲍⲉ
| ⲱⲍⲁ[ⲁ]ⲉⲍ ⲟⲩⲉⲡⲁⲍⲁⲍ
1075
ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϥⲛⲁⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ | ⲡⲁⲱⲧ ⲛϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϩ | ⲛⲛⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϩⲱⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ || ⲉⲧⲛⲃⲟⲗ ⲧⲁ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ ⲉⲧⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ·
1001
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓ]ⲁ̣ⲍ̣ⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲉ ϩ̣ⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲛ]ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫ[ⲩ]ⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁ[ⲝ ⲓ]ⲉⲁⲁⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ· ⲱⲍⲥⲁⲝ
______________________ⲓⲉⲓ̣____________________
1025
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗ̣ⲏ̣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ | ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟⲩⲉ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲛⲱⲱⲉⲓⲉⲁ· ⲱⲛⲓⲁ || ⲁ̣ⲩⲟ̣ⲍ̣ⲉ[ⲓ]ⲉ
_________________________________ⲱⲟⲛ___________________________
1016
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ̣ ⲧⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧ|ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϩⲛ̣ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃⲟⲗ  ⲛ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ̣ ⲙ̣ⲫ̣ⲩⲗⲁⲝ ⲩⲍⲱⲓ· ⲍⲱⲓⲝⲁ |  ⲓ̣[ⲉⲟⲍⲑϥ]
___________________________________________ⲓⲟⲉ____________________________________
1007
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲟⲁⲍⲓⲱ̣ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙ̣ⲡⲥⲟⲡ. ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ: ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ. ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ. _______________ⲩⲉⲁ__________________________
1051
ⲛⲁ ⲛⲉ {ⲛⲧ}ⲛⲧⲁⲍⲁⲓⲍⲱⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁ̣ⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃ̣ⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩ̣ⲏ̣ⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ̣[ⲟ]ⲟ̣ⲩ̣ⲥ || ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉ̣ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ | ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉ[ⲩⲣ]ⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩ̣ⲫ̣ⲩⲗⲁⲝ: ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ | ϣ̣ⲁⲥⲁⲉ ⲍⲑⲱⲍⲁⲥ·  ⲓ̣ⲱⲝ
______________________ⲓⲟⲓ_____________________________
1115
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛ̣[ⲧⲁⲍⲱⲁⲓ]ⲱⲩⲓ ⲛⲧⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ̣ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲓ ⲧⲟⲩⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡ̣ⲥ̣ⲟ̣ⲡ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
1057
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲱⲏⲓⲱⲍ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣ⲱ̣ⲧ̣ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ[ⲧ]ⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉ̣ⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ | ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛ̣ⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭ̣ⲱ̣ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩ̣ⲫⲩ|ⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲉⲓⲝⲁⲥⲁ· ⲱⲏⲁⲍ· ⲑⲱⲍⲉ̣ⲁⲓ.
_______________ⲓⲁⲉ̣________________
1028
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓⲱⲑⲏⲓ] ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟ̣[ⲟⲟⲩ ⲉ]ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|[ⲧϭⲟⲙ ⲙ]ⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ [ϩⲣⲁ ⲛ]ϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃ̣[ⲁⲗ]ⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛ̣[ⲟ]ⲟⲩⲥ ⲙⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛ̣ⲙⲛⲧⲥⲛⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲥ̣ ⲛ̣[ⲁⲡⲉ] || ϩ̣ⲛ ⲧ̣ⲉ̣ⲡⲣⲟⲃ̣[ⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡ]ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟⲩ [ⲛⲉ ⲙⲡ|ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧ]ⲟ̣ⲩⲉ̣[ⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ [ⲛⲅ ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲑⲣⲏⲥⲏ]ⲗ ⲁⲍⲁⲍ· ⲏⲟⲓⲍⲁⲍ
_____________________________ⲉ̣ⲟⲉ____________________________________
1071
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲓⲍⲩⲱ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ<ⲓ> ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉ|ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲓⲃ || ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ̣ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ̣ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟ|(59)ⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ. ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲛⲁⲍⲁⲓ· | ⲟⲩⲉⲁⲓ ⲉⲏⲱⲓⲏ.
_________________________ⲕⲉⲩ_______________________________
1045
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲍⲏⲙⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉ[ⲃ]ⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣̣ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲡⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ||ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ̣ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ[ⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ̣ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉ ⲧⲟⲩⲉ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉ ⲙⲡⲃⲟ̣ⲗ̣ | ⲛ̣[ⲟⲩⲉ]̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ[ ⲛⲉ] ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓ̣ⲥ ⲛ[ⲉⲩ]ⲫⲩ|ⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩ[ⲗⲁⲝ ⲟⲩⲝⲁⲃⲉ] ⲉⲝⲁⲍⲁⲓ· ⲁⲍⲏⲝⲁⲓ
_______________________________________ⲃ̣[ⲁ]ⲓ_________________________________
1034
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲟⲓⲏⲍⲍⲁ [ⲡ]ⲣ̣ⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ[ⲱⲧ] ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥ̣ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛ⟦ⲡⲣⲟ|ⲃⲟⲗⲏ⟧ ⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙ||ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ ⲕ̣[ⲁ]ⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ | ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ | ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁ̣[ⲛ ⲭⲱ]ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ̣ⲝ̣ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛⲁⲱ̣[|ⲝⲁⲓⲉ ⲱⲁⲍ ⲉⲧⲁⲍⲉⲓ]
__________________________[ⲱⲟⲱ]___________
1048
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ̣ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣̣ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ⲛϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥ|ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧ||ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲛ | ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁ̣ⲧ̣ⲁ̣ | ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ | ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ | ⲟⲩⲍⲁⲉ ⲉⲩⲑⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁⲓⲉⲩ
______________________ⲓⲟⲩ__________________________
1054
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧ̣ⲁⲓⲱⲣⲁⲍⲍⲱ̣ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧ̣ϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ̣ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲓⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛ|ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱⲥⲁ ⲉⲍⲑⲉ ⲥⲁⲱⲥⲁⲉⲥⲉ
_________________________ⲩ[ⲓⲟ]____________________________
1106
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ̣[ⲓ]ⲱⲃⲁⲱ ⲡⲣⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣ<ⲉ>|ⲧϭⲟⲙ̣ [ⲙ]ⲡ̣ⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣ ⲉ[ⲃⲟⲗ | ⲙⲓ]ⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲣⲉⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡ[ⲣⲟⲃⲟⲗ]ⲏ ⲧⲉ|ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲓⲃ ⲉⲩ[ⲛⲙ]ⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁ||ⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲉⲣ]ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ | ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲭⲱⲣⲓⲥ  ⲛⲉⲩ[ⲫⲩⲗ]ⲁⲝ· ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ·ⲟ̣ⲩ̣ⲉ̣[ⲥ]ⲁ· ⲑⲩⲱⲉⲁ· ⲱ̣ⲁⲓ
1110
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲟⲍⲱ[ⲓⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ] ⲙ̣ⲙ̣[ⲟⲟⲩ] | ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲃ[ⲟⲩⲃⲟⲩ ϩ]ⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙ[ⲙⲛ]ⲧ̣ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲓⲃ ⲛⲁⲡ̣ⲉ̣ [ϩⲛ | ⲧ]ⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉ[ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧ|ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ [ⲧⲟⲩⲓ ⲧⲟⲩⲓ] ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓ |56 ⲙⲡ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ [ⲛ]ⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲛⲣ̣ⲁ̣ⲛ | ⲙⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗ ⲱⲩⲏⲓⲱⲍ: ⲟⲩⲁⲓⲉⲁⲁ̣ⲓ̣ⲱⲝ· ⲁⲱ·
___________________________ⲓⲁⲩ_______________________
1060
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲱⲍⲁⲓⲉⲱ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗ[ⲉ] ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ|ⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙ̣ⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃ̣[ⲁⲗ]ⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̣ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛ[ⲧⲓ]ⲃ | ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛ̣ⲉ | ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ|ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥ̣ⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲇⲁⲩⲍⲁⲉ ⲟⲩⲉⲍⲍ̣ⲁ̣ || ⲑⲱⲍⲱⲉⲁ:
_______________________ⲓⲟⲩ________________________________
1022
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲑⲓⲥⲓⲱⲛ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ || ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙ|ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙ̣ⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁ|ⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟ̣[ⲩ]ⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ |  ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲑⲏⲥⲁⲛ̣ⲉ· ⲏⲥ̣ⲁⲉ ⲭⲁⲣⲥⲁⲥⲁ·
__________________________________________ⲟⲓⲟ______________________________
1031
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲏ̣[ⲓⲁ] ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉ̣[ⲣⲉ]ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ̣ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧ|ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ | ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ· ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉ̣[ⲩ]ⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ | ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣[ⲟ]ⲗ̣ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ | [ⲉ]ⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ [ⲛⲉ]ⲩ̣ⲣⲁ̣[ⲛ ⲭⲱ]ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] || ⲩⲱⲝⲁⲓ· ⲉⲓⲝⲁⲍⲁ· ⲉ̣[ⲓⲉⲟⲩⲉ]
_________________________[...]________________________________
1109
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲱⲑⲓⲱ ⲡⲣⲟⲃ̣[ⲁⲗⲉ ⲙ]ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ||ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟ̣[ⲩⲃ]ⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲓⲃ ⲙⲡ[ⲣⲟⲃ]ⲟ̣ⲗⲏ ⲉⲣⲉⲙⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ | ⲧⲉⲡ[ⲣⲟ]ⲃ̣ⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ̣ [ⲙⲡⲙ]ⲛ̣ⲧ|ⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ̣ [ⲧⲟⲩⲉⲓ] ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ|ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧ̣[ⲙⲡ]ⲥ̣ⲟ̣ⲡ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ· ⲡϣⲟ||ⲙⲛⲧ ⲙ̣ⲫ̣[ⲩⲗ]ⲁ̣ⲝ̣ ⲓⲁⲱⲏ ⲓⲁⲁⲓ· ⲉⲁ
_________________________________ⲉⲓ__________________________
1063
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲍⲏⲍⲁⲓ ⲡⲣⲟⲃ̣ⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ || ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝ̣ⲓⲥ | ⲉ̣ⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ[ⲟ]ⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲁ̣ⲩ̣ⲥⲁ̣ⲁ̣ⲉ· ⲁⲏⲍⲉⲁⲓ· | ⲟⲩⲣⲥⲁⲍⲁⲥ
_______________ⲁⲓⲟ__________________________
1069
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲏⲍⲱⲱⲍ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲧⲉ|ⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ̣ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟ||ⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛ|ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ | ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ̣ⲉ ⲛ̣ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ· | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱⲓⲉⲥⲁⲝ ⲑⲱⲍⲁⲉⲉ ⲱⲍⲩ....
________________________..._________________
1113
ⲛⲉⲓⲫⲩⲗⲁⲝ ⲅⲁⲣ ⲛⲥⲉⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲛⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ   
ⲓⲱⲍⲁⲛ̣ⲓⲟⲩⲱ      ⲉⲱⲥⲁⲥⲍⲁ   ⲁⲱ
ⲉⲓⲑⲱⲱⲉⲍⲁ      ⲓⲉⲍⲁⲱⲓ        ⲍⲁⲱ
ⲫⲁⲱⲍⲁⲍⲁⲓ      ⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ    ⲑⲁ
ⲁⲱⲍⲁⲙⲁⲍⲁ̣.     ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁ    ⲓⲁ
ⲍⲁⲓⲱⲍⲁ          ⲧⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ
ⲫⲁⲍⲁⲍⲁⲓⲱ     ⲛⲙⲡⲩⲗⲏ  
ⲃⲏⲱⲏ̣ⲓ̣ⲟ          ⲛⲉ ⲛⲁ
ⲛⲁⲥⲁⲝⲁⲥⲁⲥ̣    ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ
ⲑⲱⲛⲁⲥ̣ⲁ̣ⲍⲉ      ⲓⲱⲍⲁⲁ
                       ⲍⲏⲁⲝⲁ
                       ⲥⲏⲉⲍⲁ
1010
ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲉⲛⲉⲧⲱⲣ ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧʼ ⲡⲉ ⲓ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁ̣[ⲩ] ⲡⲉ ϩⲉⲣⲙⲁⲥ ⲉⲧⲉⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲧ ⲡⲉ ⲅⲁⲗⲓⲗⲁ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡ̅ⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲏ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲧⲉⲡⲣⲏ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲃⲓⲣⲉⲥⲥⲓⲛⲉ ⲡⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ ⲡⲉ ϩⲁⲣⲙⲟⲩⲡⲓ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲉ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲃⲉⲗⲓⲁⲥ
1011
ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ· ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲉⲛⲉⲧⲱⲣ· ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧ̇ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲁⲙⲁ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲩϩⲛ̅ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ· ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ̇ ⲡⲉ ϩ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲁⲣⲙⲁⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̇ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ ⲡⲉ ⲅⲁⲗⲓⲗⲁ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲃⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲥⲓⲛ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲣⲏ· ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲃⲓⲣⲉⲥⲥⲓⲁ· ⲡⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲃⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ̇ ⲡⲉ ⲁⲣⲙⲟⲩⲡⲓⲁⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲉ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡⲙⲉϩⲙ̅ⲛ̅ⲧⲥ<ⲛ>ⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲃⲉⲗⲓⲁⲥ·
1019
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲉⲓⲝⲁⲱ ⲉⲓⲍⲁⲏ]ⲉ̣ [ⲑⲱⲓⲉⲓ |
_______________________________ⲧ]ⲉⲁ___________________________
1118
ⲟ̣ⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ̣ⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ̣ ⲙ̣ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙ̣ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡ̣ⲉ̣ ⲡⲁ ⲟⲏⲁⲍⲱⲍⲁⲓ
ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ
ⲑⲱⲛⲁⲍⲁⲍⲁ                  ⲱⲙⲏⲗⲁⲱⲍⲁ.....
ⲭⲱⲓⲱⲍⲁⲓⲱ·                 ⲱⲭⲱⲏⲱⲍⲁⲱⲍⲁⲓⲁⲍⲉⲱⲛⲁⲍⲁ
ⲱⲁⲍⲁⲍⲓⲱⲁⲓ                             ⲱⲍⲁⲍⲓⲱⲁ̣
ⲫⲱⲍⲁⲝⲁⲱ ⲱⲝⲁⲓⲱⲝⲁⲓ               ⲫ̣[ⲱⲛⲁⲍⲁ]
ⲑⲱⲝⲁⲓⲱ vacat  ⲡϣⲟⲙⲛⲧ        ⲑ̣[ⲱ]ⲏ̣[ⲍ]ⲁ̣ⲓ̣
ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ                ⲫⲁⲍⲏⲁⲱ
    ⲟⲁⲩ

                                                           
                                                          
                                                           
1175
ⲡⲁϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉ
15 ⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ
16 ⲛⲁⲡⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ. ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲗⲏ
17 ⲑⲓⲁ ⲉⲛⲁⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲡⲥⲁⲛⲃⲟⲗ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧ
18 ⲧⲏⲩⲧϩⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲡⲥⲁⲃⲟⲗ ⲧⲉ
19 ⲧⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲱ
20 ⲧϩⲧⲉⲓⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲉⲧⲉ
21 ⲧⲁⲧⲉ ⲡⲁⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ
22 ⲍⲍⲏⲏⲱⲱⲭⲁⲁⲁⲏⲍⲁⲍⲁ
23 ⲁϫⲓϥ ϣⲟⲣⲡ ϩⲁⲑⲏ
24 ⲙⲡⲏ. ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲧⲉⲓ
25 ⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲧⲉⲧϭⲓϫ
26 ⲉⲧⲉⲧϣⲁⲛ
27 ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲁϫⲓ
28 ⲡⲁ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲙⲱⲧ ⲉⲡⲉϥ
29 ⲧⲟⲩⲕⲟⲟϩ ⲡⲉⲑⲏⲥⲉⲧⲉⲧϩⲏⲧϥ
1167
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 〈ⲉⲡⲙⲉϩ〉ⲛⲋ ⲛ ⲛⲧⲉ ⲏⲉⲓⲱⲱⲍⲍⲓⲟⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟ· ⲡⲉϫⲁ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲣⲉⲋ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣ  ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉ ⲉⲡⲉⲧⲟⲡⲟⲥ 〈ⲥ〉ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲍⲱⲁⲍⲉⲟⲩⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛϭⲓϫ ϥⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲡⲉⲣⲁⲛ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲓⲉⲍⲱⲁⲍ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ ⲙⲛ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉ ⲡⲁ ϭⲉ 〈ⲡⲉ〉 ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲥⲣ
1170
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲉϩⲛⲑ ⲛⲑⲏⲥⲣ ⲛⲧⲉⲟⲩⲓⲏⲍⲁⲍⲱⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ : ⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣ ⲉⲣⲉⲋ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣ  ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲁⲛⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ: ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲍⲏⲏⲁⲱⲉⲍⲱⲁⲍ ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ ϥⲣⲡⲍ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲣ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲍⲱⲟⲟⲓⲩⲱⲏⲍⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗ ⲙⲛ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉ ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ·
1166
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲉϩⲛ†ⲋ† ⲛ ⲛⲧⲉⲁⲱⲍⲁⲍⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ· ⲡⲉϫⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲥ ⲛ̣ⲁ̣ϥϫⲉ ⲉⲉ ⲧⲙⲉϩⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲉ ⲧⲁ ⲉⲛ〈ⲧ〉ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲥ· ⲛⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩⲃ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲑⲏⲥⲣ ⲛⲧⲉⲛⲁⲡⲥⲁⲛⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉⲥⲛⲧⲉ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲧⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲛⲧⲉ ⲛⲛⲁⲡⲥⲁⲛⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉϯ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁ ⲁⲕⲁⲥⲛⲧⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ †ϩ̣†ⲛ̣ ⲧⲉ ϩⲓϩⲟⲩⲛ· ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲟⲛ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̣ⲗ̣ⲗⲁ ⲉϣⲁⲛⲥⲟⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ϣⲁⲕⲁⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲉϥϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲁⲙⲏⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡ ⲥⲫⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲍⲱⲝⲁⲉⲍⲱⲍ· ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ ⲗⲫⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲡⲉⲣⲁⲛ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ 〈ⲙ〉ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩ[ⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ] ̣ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉ· ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·
1168
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲉϩⲛⲍ ⲛⲑⲏⲥⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲝⲓⲥ ⌈ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̣ⲟⲓⲱⲍⲱⲱ ⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉϥϭⲓⲛⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣ ⲉⲣⲉⲋ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲡⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣ ⲓⲉⲁⲍⲱⲏⲏⲍⲁⲥⲁⲉⲍ ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲁⲧⲉ· ⲉⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ ϥⲩⲓⲑ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲡⲉⲣⲁⲛ ϩⲱϥ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲍⲱⲍⲱⲍⲱⲓⲉⲏⲍⲱⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ ⲙⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ· ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ⌈ ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲥⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ
1171
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲉϩⲥⲉ ⲛⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ [ⲁⲛⲟ]ⲕ [ⲙⲛ]̣ ⲡⲉϫⲁ ⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲉⲱⲁⲍⲁⲏⲍⲱ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ
1169
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲉϩⲛⲏ ⲛ ⲛⲧⲉ ⲉⲱⲍⲉⲱⲍⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲡⲉϫⲁ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧ̣ϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣ ⲉⲣⲉⲋ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣ· ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲡⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲍⲁⲁⲓⲩⲍⲱⲁⲍ ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲣⲉϯⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ ϥⲣⲕⲃ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲡⲉⲣⲁⲛ ϩⲱⲱϥ ⲛⲅ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲉⲉⲉⲓⲉⲏ ⲍⲏⲱⲍⲁⲁⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ ⲙⲛ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ· ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲟⲣ ⲉ· ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲧϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣ
1078
ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ. ⲛⲑⲉ | ⲉⲧϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲙⲟⲥ
     
ⲁ (schéma)  ⲓ̣ⲉ̣ⲟⲩ   
  ⲱ 

| ⲡⲉⲓϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲱⲗϩ ⲉⲧⲟ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲫⲱⲛⲏ | ⲉⲧϥⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ | ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁⲩⲟⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ || ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ϩⲱⲱϥ· ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲧⲩ|ⲡⲟⲥ ⲉⲧϥⲟ ⲙⲙⲟⲥ
ⲁ ⲁ   (schéma) ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲧⲩⲡⲟⲥ ϩⲱⲱϥ
ⲟ ⲟ                  ⲉϥϣⲁⲛⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ
ⲩ ⲉ
1076
ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧϥⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲡⲉ | ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲑⲏⲣ ⲥⲏⲣ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲁⲡⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧϥⲕⲏ | ⲉϩⲣ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁ[ⲩⲉ]ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲃⲟⲗ
_________________________________________________________
      ⲟ
| ⲁ      ⲃⲓⲓⲓ                             ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲙⲓⲱ
| ⲓⲱⲓⲉⲓⲓⲟⲓⲟ                            ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲧⲩⲡⲟⲥ
                                         _____________________________________
| ⲧⲩ                                     ⲧⲁ ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ|ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ
| ⲓⲉⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩ̣[ⲧⲉ]                   ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲉ|ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
| ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ                          ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ
| ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
_________________________________________________________
| ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲓⲉⲟⲩ
                                        
1027
ⲡⲉ̣[ϥⲣⲁⲛ]
|| ⲉⲓⲱ̣|ⲑⲏⲓ | ⲓⲉⲟⲩ
1015
ⲡⲉϥⲣ[ⲁⲛ
| ⲉⲓ]ⲁ̣ⲍⲱ[ⲓ]
| ⲓⲉⲟⲩ
1049
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲁⲓⲍ[ⲱⲁ]
| ⲓ̣ⲉⲟⲩ̣
   
292 results (2/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.075s