1178 documents
retourner à la liste
   
1178 results (1/20 pages)           
filtrer par Noms barbares  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Noms barbares Translittération Syst. d’écriture Enoncé 
1001ⲁⲃⲣⲁⲱⲑIabraōthCopte
ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ
1288ⲱⲱⲱⲍⲁⲓ ōōōzai Copte[ⲱⲱ]ⲱⲍⲁⲓ
1573ⲱⲱⲱⲁⲁⲍⲁōōōaazaiCopteⲱⲱⲱⲁⲁⲍⲁ
1707ⲱⲱⲱōōōCopteⲁⲁⲁ ⲱⲱⲱ ⲍⲉⲍⲱⲣⲁⲍⲁⲍⲍⲍⲁⲉⲱⲍⲁⲍⲁ ⲉⲉⲉ ⲓⲓⲓ ⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲁⲭⲱⲉ ⲟⲟⲟ ⲩⲩⲩ ⲑⲱⲏⲍⲁⲟⲍⲁⲉⲍ ⲏⲏⲏ ⲍⲍⲏⲏⲍⲁⲟⲍⲁ· ⲭⲱⲍⲁⲡⲭⲉⲩⲓ ⲧⲩⲝⲁⲁⲗ̣ⲉⲑ̣ⲩ̣ⲭ
1035ⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁōōieēzazamazaCopteⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁ
1636ⲱⲭⲱⲏⲱⲍⲁⲱⲍⲁⲓⲁⲍⲉⲱⲛⲁⲍⲁōkhōēōzaōzaiazeōnazaCopteⲱⲭⲱⲏⲱⲍⲁⲱⲍⲁⲓⲁⲍⲉⲱⲛⲁⲍⲁ
1659ⲱⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲍⲁⲓōkhōzazazaiCopteⲱⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲍⲁⲓ
1243ⲱⲫⲱⲝⲁⲍⲁōphōxazaCopteⲱⲫⲱⲝⲁⲍⲁ
1015ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍōphuōzazCopteⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
1269ⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁōphaxōzaCopteⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁ
1124ⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉōusaēeieCopteⲱⲩⲥⲁⲏⲉⲓⲉ
1586ⲱⲩⲏⲓⲱⲍōuēiōzCopteⲱⲩⲏⲓⲱⲍ
1330ⲱⲩⲍⲱⲩⲉⲍōuzōuezCopteⲱⲩⲍⲱⲩⲉⲍ
1627ⲱⲩⲁⲫⲁⲓⲱōuaphaiōCopteⲱⲩⲁⲫⲁⲓⲱ
1090ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁōskhōzōzaCopteⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ
1361ⲱⲥⲁⲩ / ⲱⲥⲁōsau / ōsaCopteⲱⲥⲁⲩ / ⲱⲥⲁ
1348ⲱⲥⲁⲉⲫ̣ⲱⲍⲁōsaephōzaCopteⲱⲥⲁⲉⲫ̣[ⲱⲍⲁ]
1232ⲱⲟⲱōoōCopte[ⲱⲟⲱ]
1234ⲱⲟⲫⲩⲝⲁⲓ / ⲱⲫⲩⲝⲁⲓōophuxai / ōphuxaiCopteⲱⲟⲫⲩⲝⲁⲓ / ⲱⲫⲩⲝⲁⲓ
1246ⲱⲟⲩⲉⲝⲁⲓōouexaiCopteⲱⲟⲩⲉⲝⲁⲓ
1167ⲱⲟⲛōonCopteⲱⲟⲛ
1038ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ / ⲱⲟⲉⲉⲁⲥōoeenas / ōoeeasCopteⲱⲟⲉⲉⲁⲥ / ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ
1264ⲱⲝⲏⲁⲓ / ⲱⲝⲁⲓōxēai / ōxaiCopteⲱⲝⲏⲁⲓ / ⲱⲝⲁⲓ
1643ⲱⲝⲁⲓⲱⲝⲁⲓōxaiōxaiCopteⲱⲝⲁⲓⲱⲝⲁⲓ
1241ⲱⲝⲁⲓⲁⲉōxaiaeCopteⲱⲝⲁⲓⲁⲉ
1313ⲱⲝⲁⲍⲁⲫⲱⲍⲁōxazaphōzaCopteⲱⲝⲁⲍⲁⲫⲱⲍⲁ
1309ⲱⲝⲁⲍⲁⲍⲱⲁōxazazōaCopteⲱⲝⲁⲍⲁⲍⲱⲁ
1165ⲱⲛⲓⲁōniaCopteⲱⲛⲓⲁ
1553ⲱⲛⲉⲱⲥōneōsCopteⲱⲛⲉⲱⲥ
1463ⲱⲛⲁⲍⲱⲉⲓ ōnazōeiCopteⲱⲛⲁ[ⲍⲱ]ⲉⲓ
1634ⲱⲙⲏⲗⲁⲱⲍⲁ.....ōmēlaōza.....Copteⲱⲙⲏⲗⲁⲱⲍⲁ.....
1356ⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍōlazaezCopteⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍ
1600ⲱⲓⲱⲥⲁⲥⲁⲟōiōsasaoCopteⲱⲓⲱⲥⲁⲥⲁⲟ
1428ⲱⲓⲱⲛⲍⲁⲍⲁōiōnzazaCopte[ⲱⲓⲱⲛⲍⲁⲍⲁ ⲓⲉⲟⲩ]
1443ⲱⲓⲱⲛⲍⲁⲍⲁōiōnzazaCopteⲱⲓⲱⲛⲍⲁⲍⲁ
1256ⲱⲓⲱⲍⲩⲁ / ⲱⲓⲱⲍⲁōiōzua / ōiōzaCopteⲱⲓⲱⲍⲩⲁ / ⲱⲓⲱⲍⲁ
1375ⲱⲓⲱⲍⲁⲓōiōzaiCopteⲱⲓⲱⲍⲁⲓ
1327ⲱⲓⲍⲓⲱⲏōiziōēCopteⲱⲓⲍⲓⲱⲏ
1169ⲱⲓⲉⲩⲁⲓ / ⲱⲓⲉⲁⲓ ōieuai / ōieai Copte[ⲱ]ⲓⲉⲩⲁⲓ / [ⲱ]ⲓⲉⲁⲓ
1453ⲱⲓⲉⲥⲟⲁⲝ / ⲱⲓⲉⲥⲁⲝōiesoax / ōiesaxCopteⲱⲓⲉⲥⲟⲁⲝ / ⲱⲓⲉⲥⲁⲝ
1542ⲱⲓⲉⲟⲩōieouCopteⲓⲉⲟⲩⲁ ⲓⲉⲁ ⲱⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉⲟⲩ
1572ⲱⲓⲉⲙⲁⲣⲁōiemaraCopteⲱⲓⲉⲙⲁⲣⲁ
1270ⲱⲓⲉⲍⲱⲁōiezōaCopteⲱⲓⲉⲍⲱⲁ
1173ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉōiezaieCopteⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ
1156ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍōieaiezCopteⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ
1258ⲱⲓⲁⲭⲱⲁōiakhōaCopteⲱⲓⲁⲭⲱⲁ
1251ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ōiaxaaCopte[ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ]
1020ⲱⲑⲁⲍⲁⲓōthazaiCopteⲱⲑⲁⲍⲁⲓ
1365ⲱⲏⲓⲱⲍōēiōzCopteⲱⲏⲓⲱⲍ ⲓⲉⲟⲩ
1382ⲱⲏⲓⲱⲍōēiōzCopteⲱⲏⲓⲱⲍ
1446ⲱⲏⲍⲱⲱⲍōēzōōz Copte[ⲱⲏⲍⲱ]ⲱⲍ ⲓⲉⲟⲩ
1452ⲱⲏⲍⲱⲱⲍōēzōōzCopteⲱⲏⲍⲱⲱⲍ
1299ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ōēzaoiCopteⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ⲓⲉⲟⲩ
1316ⲱⲏⲍⲁⲟⲓōēzaoiCopteⲱⲏⲍⲁⲟⲓ
1647ⲱⲏⲉⲁⲏⲱⲓⲟⲧōēeaēōiotCopteⲱⲏⲉⲁⲏⲱⲓⲟⲧ ⲓⲉⲟⲩ
1290ⲱⲍⲱⲱⲓⲉⲍ ōzōōiez Copte[ⲱ]ⲍⲱⲱⲓⲉⲍ
1226ⲱⲍⲱⲱⲁⲍⲉōzōōazeCopte[ⲱⲍⲱⲱⲁⲍⲉ]
1014ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉōzōkhōzaeCopteⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ
1177ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓōzōzōziCopteⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ
1181ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓōzōzeaoCopteⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ
   
1178 results (1/20 pages)           
filtrer par Noms barbares  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.032s