1178 results (74/74 pages)          
retourner à la liste

Filtrer par...

→ Texte libre

→ Syst. d’écriture

→ Palindrome

→ Technique magique

→ Protagonistes humains

→ Temporalité dans le rituel

→ Datation

→ Forme

→ Contexte archéologique

→ Lieu géographique

→ Entité divine

→ Fonction(s) du rituel

→ Matériau

→ Langue


 1. Nom barbare : ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 2. Nom barbare : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 3. Nom barbare : ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ / ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Citation : ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
  | ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
  | ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ
  || ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 4. Nom barbare : ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ / ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ

  Chaine : ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Citation : ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
  | ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
  | ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ
  || ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 5. Nom barbare : ⲭⲱⲥⲟⲁⲍⲉⲁ / ⲭⲱⲥⲁⲍⲉⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Citation : ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
  | ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
  | ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ
  || ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 6. Nom barbare : ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ / ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ

  Chaine : ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ

  Citation : ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓ]ⲁ̣ⲍ̣ⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲉ ϩ̣ⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲛ]ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫ[ⲩ]ⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁ[ⲝ ⲓ]ⲉⲁⲑⲁⲓⲉ ⲑⲱⲍⲉⲁⲝⲁⲫⲁ· ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ
  ______________________ⲓⲉⲓ̣____________________

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 7. Nom barbare : ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ

  Chaine : ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ ⲁⲱⲱⲉⲉⲱⲱⲱⲏⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲏⲏⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲟⲟⲟⲟⲟⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲩⲩⲩⲩⲩⲩⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲍⲱⲍⲁⲍⲱⲑ

 8. Nom barbare : ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ / ⲓⲉⲁⲁⲓⲉ

  Chaine : ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ

  Citation : ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓ]ⲁ̣ⲍ̣ⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲉ ϩ̣ⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲛ]ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫ[ⲩ]ⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁ[ⲝ ⲓ]ⲉⲁⲑⲁⲓⲉ ⲑⲱⲍⲉⲁⲝⲁⲫⲁ· ⲱⲍⲥⲁⲝⲧⲉ
  ______________________ⲓⲉⲓ̣____________________

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 9. Nom barbare : barbarica

  Chaine : abara barbarica borbon cabradu brabarasaba

  Citation : Item uesice dolorem: Scribes in uesica porcina masculo de masculo, feminae de femina, et ad umbilicum suspendes, et eius nomen iscribes cui faces: 'Abara barbarica borbon cabradu brabarasaba'.

  Rituel : Guérison - Physica Plinii

  Support : Physica Plinii Sangallensis - Physica Plinii

 10. Nom barbare : ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ

  Chaine : ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ

  Citation : ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲁⲃⲣⲁⲱⲑ ⲛⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩ〈ⲟ〉ⲉⲓⲛ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲏⲣ ⲉϥⲥⲟⲧϥ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲏ ⲭⲁⲭⲁⲍⲁⲱⲣⲁⲍⲁ. ⲥ†ⲟ†ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ  ϩⲁⲙⲏⲛ

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité


 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: Saturday 6 January 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.046s