1178 results (73/74 pages)           
retourner à la liste

Filtrer par...

→ Texte libre

→ Syst. d’écriture

→ Palindrome

→ Technique magique

→ Protagonistes humains

→ Temporalité dans le rituel

→ Datation

→ Forme

→ Contexte archéologique

→ Lieu géographique

→ Entité divine

→ Fonction(s) du rituel

→ Matériau

→ Langue


 1. Nom barbare : ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ

  Chaine : ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ

  Citation : ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ [ϩ]ⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲯⲙⲏⲧ ⲛ̣ⲁⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲛⲁⲣ̣ⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ̣ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣ̣ⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲙ̣ⲏⲧ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡ̣ⲁ ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫ̣ⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣ̣ⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩ̣ⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 2. Nom barbare : ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ

  Chaine : ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ

  Citation : [ⲥⲱ]ⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ̣ ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̣ⲡ̣ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̣ϩ̣ⲛ̣ⲁⲣ̣ⲭⲱ̣ⲛ̣ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ [ⲡ]ⲉ ⲡⲁ ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ̣ⲉⲗⲟⲥ [ⲛ]ⲓ̣ⲙ̣ ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ<ⲕⲁⲧ>ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ [ϩⲣ]ⲁ̣̣ ϩ̣ⲙ̣ [ⲛ]ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧ̣[ⲟⲩ]ⲣ̣ⲅ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ [ⲉϩ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣ ⲛ[ⲅϫⲓ]ⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 3. Nom barbare : ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ

  Chaine : ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ

  Citation : [ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉ]ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ [ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ] ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ[ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ] ⲛ̣ⲁ̣ⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲁⲣⲭⲱⲛ [ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ]ⲉⲕ̣[ⲁⲛ]ⲟ̣ⲥ ⲙ̣ⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ[ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ]ⲁ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲛ̣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲃⲁⲛⲁⲍⲁ [ⲥⲱ]ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧ̣ϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧ̣[ⲕⲁⲧ]ⲁ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇ]ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟ̣[ⲩⲛ ⲛⲁ]ⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 4. Nom barbare : ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ

  Chaine : ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ

  Citation : ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩ[ⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟ]ⲕ̣ ⲡ̣ⲓ̣ϣⲣ̣ⲡ ⲙ⳥ ⲡ̣ⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩ[ⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁ]ϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟ̣ⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁ[ⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥ]ⲧ̣ⲁ̣ ⲛ̣ϩ̣ⲉ̣ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙ[ⲛ ⲗⲓⲧⲟⲩ]ⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧ[ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁ]ⲛ̣ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ [ⲥⲱⲧⲉ ⲙ]ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ [ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁ]ⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇⲉⲕⲁ]ⲛ̣ⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ  ⲛⲁⲓ[ⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ] ⲧⲏ̣ⲣⲟⲩ ⲉϩ̣ⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 5. Nom barbare : ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ

  Chaine : ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ

  Citation : ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣ̣[ⲟⲕ] ⲡ̣ⲓ̣ϣ̣[ⲣⲡ] ⲙ⳥ ⲡ̣ⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ [ⲁϥ]ⲧⲣⲉⲓⲉ̣[ⲟⲩ ⲥ]ⲙⲓ̣ⲛ̣[ⲉ] ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁ[ϥ]ⲕ̣ⲁⲑⲓⲥⲧ̣[ⲁ] ⲛ̣ϩⲉ̣ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲗⲓ̣ⲧⲟⲩⲣⲅ̣[ⲟ]ⲥ̣ [ϩⲣ]ⲁ̣ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡ̣[ⲉϥ]ⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁ̣[ⲫ]ⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ[ⲉⲗⲟⲥ] ⲛⲓⲙ [ⲛ]ⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ̣ [ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛⲇⲉ̣ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ [ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣ]ⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ [ⲛⲅ]ϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 6. Nom barbare : ⲯⲁⲙⲉⲍⲍⲁ

  Chaine : ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣

  Citation : ... ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫ[ⲑⲁⲣ]ⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣ ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ [ⲙ]ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲇⲉ̣ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>

  Rituel : Salut - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Éon gnostique

 7. Nom barbare : ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 8. Nom barbare : ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 9. Nom barbare : ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 10. Nom barbare : ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 11. Nom barbare : ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 12. Nom barbare : ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 13. Nom barbare : ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 14. Nom barbare : ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 15. Nom barbare : ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité

 16. Nom barbare : ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ

  Chaine : ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Citation : ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
  | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
  | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
  | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
  || ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
  | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
  | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

  Rituel : Topographie céleste - Ieou

  Support : Codex Brucianus - Ieou

  Lieu géographique : Égypte

  Entité divine : Entité


 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: Saturday 6 January 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.104s