Thesaurus

Contexte

Rituel

Support

Language

Géographique

Terme

Définition et usage

Nom : Grec

Effectif : 1

Table (1) : Nom barbare,

Item (329) :

 • αμερρ
 • ἰἀὴλ
 • ἡαῆλ
 • ἱαὴλ
 • ἰᾶὴλ
 • ἰῶὴλ
 • ἰωὴλ
 • ἰαὴλ
 • ἰἡλ
 • ειστραὴλ
 • ἰωῆλ
 • ἰὴλ
 • ἱἀὴλ
 • ἠαῆλ
 • ἑωῆλ
 • ἰστρωὴλ
 • ἰἀἥλ
 • κα  ῥοι  α
   
 • Ἁρπον[κνοῦ]φι Βριντατηνσιφρι Βρισκυλμα Αρουαζαρβ[α Μεσεν]κριφι Νιπτουμι Χμουμαωφ
 • Ἁρβαθ
 • Ἀβαώθ
 • Βακχαβρη
 • ωρι πι[...]μοῦν = 1. ωρι πι... [Ἀ]μοῦν τε (Preisendanz); 2. ωρι πι[ρενε]μουν (Schmidt)
 • αινθυ̣φ
 • πιχαρουρ
 • ραιαλ
 • καρφιουθ
 • υμου
 • ροθιρβαν
 • οχαναυ
 • μουναιχ αναπταζω
 • ζωνταζωταζω
 • πταζω
 • μαυιας
 • σουωρι σουω ωους
 • σαραπτουμι
 • σαραχθι
 • α[.] ριχαμχω
 • βιραθαυ-ωφαυ-φαυω
 • δαυα
 • αυαντω
 • ζουζω αρρουζω ζωτουαρ
 • θωμναωρι
 • αυωι πταυ-χαρηβι
 • αωυο-σωβιαυ
 • πτα-βαιν
 • χαχαχ χαχαχ χαρχαραχαχ
 • αμουν ω ηι
 • ιαεωβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβωεαι
 • χαθαχ
 • φνεσκηρ
 • φιχρο
 • φνυρω
 • φωχω
 • Ἰαρβαθ
 • αγραμμη
 • φιβαω-χνημεω
 • αχα αχαχα χαχ χαρχαρα χαχ
 • ινουθω
 • πτουαυμι
 • ανχαριχ
 • χαραπτουμι
 • χοχ
 • ανοχα
 • αβιθρου
 • αχαρα-βαυβαυ
 • βαρα-θιαν
 • ατεβ
 • δουανανου
 • απτυρ
 • πανορ
 • παυραχ
 • σουμι
 • φορβα
 • φ[ο]ριφορ-βαραβαυ
 • βωηθ
 • αζα
 • φορ
 • ριμ
 • μιρφαρ
 • ζαυρα
 • πταυζου
 • χωθαρπαραχθιζου
 • ζαιθ
 • ατιαυ
 • ιαβαυ
 • καταντουμι
 • βαθαρα
 • χθιβι
 • ανοχ
 • ωπταυμι
 • ναφθαυβι
 • μαιουθ[μ]ου
 • μητροβαλ
 • ραχηπτουμι
 • αμμωχαρι
 • αυθει
 • α[.] ταμαρα
 • χιωβιταμ
 • τριβωμις
 • αραχο
 • ισαρι
 • ραχι
 • Ἰα[κο]ῦβι
 • ταυραβερωμι
 • ανταβι
 • ταυβι
 • σουε-σολυρ φθη-μωθ
 • χαω χαωχαουφ
 • χθεθωνι
 • με-εθηχρινι[α]
 • μερουμ
 • Ἰαλδαζαω
 • βλαθαμ
 • μαχωθ
 • φριξ
 • αηι
 • κε[ω]φ
 • υηι
 • δρυμηω
 • φερφριθω
 • ιαχθω
 • ψυχεω
 • φιριθμεω
 • [ῥ]ως
 • Ἐρὼθ
 • θαμαστραφατι
 • ῥιταωχ
 • ϊαλθεμεαχε
 • αθηζοφωϊμ
 • ζαδηα
 • γηωβη
 • φιαθεαα
 • αμβραμι
 • Ἀβραὰμ
 • θαλχιλθοε
 • ελκωθ
 • ωω ηη
 • αχθωνων
 • σα Ἰσὰκ
 • χωη
 • ϊουρθας
 • ἰὼ Ἰωσία
 • ιχημ εωωωω αω αει
 • βορκη
 • φοιουρ
 • ϊω
 • φριξ
 • ζιζια
 • απαρξεουχ
 • θυθη
 • λαιλαμ
 • ϊεω
 • ναυναξ
 • ιωω
 • ριζ
 • καμβρη
 • χαμβρη
 • σιξιωφι
 • Ἁρπον-Χνοῦφι βριντατηνωφρι βρισκυλμα αρουζαρβα μεσενκριφι νιπτουμι Χμουμαωφ
 • ακτιωφι
 • αρτωσι
 • βιβιου
 • σφη
 • νουσι
 • σιεθων
 • σιεγω
 • Ἁρσαμωσι
 • νουχα
 • ομβριθαμ
 • λινουχα
 • χυχβαχυχ
 • βακαξιωχυχ
 • βαδητοφωθ
 • ιω ερβηθ
 • ιω φορβηθ
 • ιω Πακερβηθ
 • ιω απομψ
 • μαρμαριφεγγη
 • Μαρμαριαωθ
 • αβεραμενθωουλερθεξαναξεθρενλυοωθνεμαραιβαι
 • αεμινναεβαρωθερρεθωβαβεανιμεα
 • Ἰάω
 • Μιχαήλ
 • Γαβριήλ
 • Ἀβρασάξ
 • Ἀ]δωναί
 • Πακερβήθ
 • Αἰῶνα
 • Ἀδωναῖος
 • Ἐλωαῖος
 • αχαϊφωθωθωαϊηϊαηϊααϊηαϊηϊαωθωθωφιαχα
 • ακρακαναρβα
 • αλλαλαλα-αλλαλαλα-σανταλαλα-ταλαλα
 • λαητωνιον
 • ταβαραωθ-αεω-εω
 • βοασοχ / βολσοχ
 • νιχαροπληξ
 • σθομ
 • ωθω[·]υ
 • Ἰαήλ
 • [ι]ρμουχ
 • ωνορ
 • Σαβαώθ
 • θηοτη
 • παω
 • μιαχ
 • [σ]ϊεου
 • υεσσεμμιγαδων
 • ορθω
 • Βαυβώ
 • νοηρε
 • σοιρε σοιρη
 • σανκανθαρα
 • Ἐρεσχιγάλ
 • σανκιστη
 • δωδεκακιστη
 • ἀκρουροβόρε
 • κοδηρε
 • σανταλαλα
 • περφαηνω...
 • ...διαμανθω.λ
 • διαμενχθωθ
 • περπερχρη
 • ωανουθ
 • φρουμεν
 • θορψου
 • ακτι
 • καρα̣
 • αβαιωθ
 • αβρι
 • εξαντιαβιλ
 • αβρω
 • αραραχχαρα
 • ηφθισικηρε
 • σενσενγενβαρφαραγγης
 • λερθεξαναξ
 • ιω ιω Ἐρβηθ
 • Ζάς
 • Σαβαώθ
 • σμαρθ
 • Ἀδωναΐ
 • σουμαρτα
 • ϊαλου
 • βαβλα
 • υαμμοληενθιω
 • πετοτουβιηθ
 • ιαρμιωθ
 • λαιλαμψ
 • χωουχ
 • Ἁρσενοφρη
 • Φθᾶ
 • ναθμαμεωθ
 • μαϊραχαχθα
 • θαρχαχαχαν
 • σεσενγενβαρφαραγγης
 • ϊασφη
 • βριθιαωθ
 • αβεραμενθωουθλερθεξαναξεθρελυοωθνεμαρεβα
 • ..αρεωθ
 • ιαεωθ
 • χαβραχ
 • φλιεσκηρ
 • φικρο
 • φινυρω
 • φωχω
 • βωχ
 • Ἁρσαμωσι
 • Ἀβρασαξ
 • λερθεμινωθ
 • Ἁρπον Κνουφι
 • Δαμναμενεὺς
 • αβραη
 • αβραω
 • αβραωα
 • χαμψουρη
 • Σεμεσιλαμ
 • χορμου
 • οζοαμοροιρωχ
 • κιμνοιε
 • εποζοι
 • εποιμαζου
 • σαρβοενδοβαιαχχα
 • ϊζομνει
 • προσποι
 • επιορ
 • καπα
 • παλλακατα
 • caπpa
 • πορκα
 • ΖΩAР
 • охФ
 • κυστος
 • ουβαικ
 • φυρφαραν
 • ορυω
 • ουρωδη
 • κυρια
 • κασσαρια
 • σουρωρβι
 • σοκσοκαμ
 • συκυμα
 • ψα 
 • καρυανκω

 • καρυανκων

 • καρυανκωυ

 • καραβραωθ

 • λψμθκια 

 • PA

 • ωhti 

 • σι

 • αα

 •  ωαλYPIZE

 • MAINωN

 • MAINωAI

 • BAPBATOeuθθe

 • ſωIAſ

 • vvſNANosho

 • OAAOYθ

 • capA

 • TAPXM

 • pAC

 • acko

 • meneibos

 • aaopne

 • cvpω

 • avtvra

 • fekeviωik


 •  
  ID  Mot de passe 

  © 2013 EPHE / CNRS
  Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
  Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

  Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
  Graphisme : Nicolás Troiano

  Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.088s