136 documents
128/136 results        
Références bibliographiques
RéferenceVan den Kerchove, Anna, « 1 Jeû 72 »
TypeDissertation
Auteur(s)Van den Kerchove, Anna
Titre« 1 Jeû 72 »
LangueFrançais
Mots clefsBruce 96
Citation pour Références bibliographiques (3 results)
ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
| ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
| ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
|| ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
| ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
| ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ

[id:1004]
ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ
|| ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ

[id:1003]
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓ]ⲁ̣ⲍ̣ⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲉ ϩ̣ⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲛ]ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫ[ⲩ]ⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁ[ⲝ ⲓ]ⲉⲁⲁⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ· ⲱⲍⲥⲁⲝ
______________________ⲓⲉⲓ̣____________________

[id:1001]
Nom barbare pour Références bibliographiques (17 results)
ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
[id:1019]
ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ
[id:1018]
ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ
[id:1022]
ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ
[id:1016]
ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
[id:1021]
ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ / ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ
[id:1010]
ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ
[id:1023]
ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ / ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ
[id:1008]
ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ / ⲓⲉⲁⲁⲓⲉ
[id:1004]
ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ / ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ
[id:1011]
ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ
[id:1012]
ⲭⲱⲥⲟⲁⲍⲉⲁ / ⲭⲱⲥⲁⲍⲉⲁ
[id:1009]
ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
[id:1017]
ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
[id:1013]
ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ
[id:1014]
ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ
[id:1020]
ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
[id:1015]
...
128/136 results        

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.012s